بزرگترین جامعه اماری قبول شدگان ارشد مدیریت اجرایی ۹۴

بزرگترین جامعه اماری قبول شدگان ارشد مدیریت اجرایی سال 94 - رتبه برترها

 

رتبه دانشگاه رتبه دانشگاه رتبه دانشگاه
۱ تهران(روزانه) ۲۶ علامه طباطبایی ( روزانه ) ۵۲ علامه طباطبایی ( شبانه )
۲ تهران(روزانه) ۲۷ علامه طباطبایی ( روزانه ) ۵۴ پردیس فارابی قم ( روزانه )
۳ تهران(روزانه) ۲۸ علامه طباطبایی ( روزانه ) ۵۵ علامه طباطبایی ( شبانه )
۴ تهران(روزانه) ۲۹ یزد ( روزانه ) ۵۶ پردیس فارابی قم ( روزانه )
۵ تهران(روزانه) ۳۰ علامه طباطبایی ( روزانه ) ۵۸ علم و صنعت ( روزانه )
۶ تهران(روزانه) ۳۱ علم و صنعت ( روزانه ) ۶۰ علم و صنعت ( روزانه )
۷ تهران(شبانه) ۳۳ سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی ۶۳ پردیس فارابی قم ( روزانه )
۸ شهید بهشتی(روزانه) ۳۴ علامه طباطبایی ( شبانه ) ۶۴ علم و صنعت ( روزانه )
۹ تهران(شبانه) ۳۶ پردیس فارابی قم ( روزانه)

 

۶۵ علم و صنعت ( روزانه )
۱۰ شهید بهشتی(روزانه) ۳۷ علم و صنعت ( روزانه ) ۶۶ پردیس فارابی قم ( شبانه )
۱۲ شهید بهشتی(روزانه) ۳۸ علم و صنعت ( روزانه ) ۶۹ پردیس فارابی قم (شبانه)
۱۴ شهید بهشتی(روزانه) ۴۱ پردیس فارابی قم ( روزانه ) ۷۱ علم و صنعت ( روزانه)
۱۵ تهران(شبانه) ۴۲ پردیس فارابی قم ( روزانه ) ۷۲ علم و صنعت ( روزانه )
۱۶ شهید بهشتی(روزانه) ۴۳ علم و صنعت ( روزانه ) ۷۳ علم و صنعت (شبانه)
۱۷ شهید بهشتی(روزانه) ۴۴ علم و صنعت ( روزانه ) ۸۲ پردیس فارابی قم ( شبانه )
۱۹ شهید بهشتی ( روزانه ) ۴۵ علم و صنعت ( روزانه ) ۸۵ فردوسی مشهد ( روزانه )
۲۰ علامه طباطبایی ( روزانه ) ۴۷ علامه طباطبایی ( شبانه ) ۹۰ فردوسی مشهد ( روزانه )
۲۳ علامه طباطبایی ( روزانه ) ۴۹ علم و صنعت ( روزانه ) ۹۶ سمنان ( روزانه )
۲۴ پردیس فارابی قم(روزانه ) ۵۱ علم و صنعت ( روزانه )

برای دانلود جزوه دانش مسائل روز رتبه برترها کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.