برچسبچگونه میتوانیم در موقعیتهای مختلف زندگی عاقلانه عمل کنیم