انجام تحلیل های پیشرفته آماری بر روی داده های اولیه و ثانویه