ادامه تحصیل در گرایش مدیریت بازرگانی و منابع انسانی