برنامه ریزی استراتژیک شرکت سایپا دیزل ( Case Study )

رنامه ریزی استراتژیک شرکت سایپا دیزل – سعید فولاد طاهر دانشجوی ارشد مهندسی صنایع 94 – دانشگاه علم و صنعت

برنامه ریزی استراتژیک شرکت سایپا دیزل –  دانشجوی ارشد مهندسی صنایع ۹۴ – دانشگاه علم و صنعت

برنامه ریزی استراتژیک شرکت سایپا دیزل-2برنامه ریزی استراتژیک شرکت سایپا دیزلبرنامه ریزی استراتژیک شرکت سایپا دیزل-3

کلیت ارائه :

تعریف برنامه ریزی استراتژیک

صنعت خودرو سازی در کشورهای جهان

تاریخچه صنعت خودروسازی و استراتژی های مرتبط

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺎاﯾﻦ ﮐﺴﺐ وﮐﺎروﺗﺤﻮﻻت آن

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﯾﻦ ﮐﺴﺐ وﮐﺎردراﯾﺮان

معرفی شرکت سایپا دیزل و هیات مدیره

محصولات و صاحبان سهام این شرکت

بیانیه ماموریت سازمان

برسی محیطی این شرکت

برسی عوامل خارجی و داخلی

ماتریس برسی رقابت ( CPM )

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

ماتریس SWOT

ماتریس داخلی خارجی

ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE)

نمودار ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک ( SPACE )

ماتریس گروه مشاوران بوستن (BCG)

ماتریس استراتژی های اصلی

ماتریس برنامه ریزی استراتژی کمی(QSPM)

تحلیل جداول QSPM

فرمت پاورپوینت Majalla UI (Body))

تعداد اسلاید : ۴۵

قیمت : ۱۴۵۰۰ تومان

 

 

 

 

نوشته شده در