کارنامه ارشد مدیریت مالی ۹۵ به همراه تحلیل

کارنامه ارشد مدیریت مالی 95 به همراه تحلیل - رتبه برترها

با سلام خدمت همراهان سایت رتبه برترها

با کارنامه ارشد مدیریت مالی ۹۵ و تحلیل ان در خدمت شما هستیم . شمارو به دیدن کارنامه و در ادامه تحلیل ان دعوت میکنیم

دانلود بروز ترین جزوه حسابداری مالی و صنعتی  کلیک کنید

رتبه تراز معدل زبان انگلیسی مدیریت اسلامی تئوری مدیری ریاضی و امار اقتصاد مدیریت مالی ریسک حسابداری
۱ ۹۶۵۶ ۴۳٫۲۲ ۲۴٫۴۴ ۰ ۸۵ ۷۱٫۶۷ ۴۸٫۸۹ ۸۴٫۴۴ ۸۰
۴ ۸۷۱۹ ۱۳٫۵۱ ۴۲٫۲۲ ۷۷٫۷۸ ۲۰ ۷۸٫۳۳ ۵۳٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۷۷٫۷۸ ۶۲٫۲۲
۸ ۸۵۱۹ ۱۷٫۹۴ ۰ ۳۳٫۳۳ ۰ ۳۸٫۳۳ ۷۵ ۵۳٫۳۳ ۶۸٫۸۹ ۸۲٫۲۲
۹ ۸۳۳۱ ۱۴٫۰۲ ۰ ۴۶٫۶۷ ۰ ۸۵ ۷۳٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۷۷٫۷۸ ۶۸٫۸۹
۱۰ ۸۲۶۶ ۱۹٫۸۷ ۲۸٫۸۹ ۰ ۰ ۵۱٫۶۷ ۵۸٫۳۳ ۵۷٫۷۸ ۶۸٫۸۹ ۶۲٫۲۲
۱۴ ۸۱۰۱ ۱۵٫۳۲ ۰ ۵۱٫۱۱ ۳۵٫۵۶ ۸۱٫۶۷ ۵۱٫۶۷ ۳۷٫۷۸ ۶۲٫۲۲ ۵۳٫۳۳
۱۶ ۸۰۵۲ ۱۵٫۷۱ ۰ ۰ ۴٫۴۴ ۴۰ ۶۰ ۶۰ ۷۳٫۳۳ ۸۴٫۴۴
۱۹ ۷۹۵۲ ۱۵٫۳۶ ۳۶٫۶۷ ۶۴٫۴۴ ۰ ۶۸٫۳۳ ۷۰ ۳۵٫۵۶ ۶۲٫۲۲ ۴۰
۲۳ ۷۸۵۶ ۱۴٫۶۳ ۱۸٫۸۹ ۲۶٫۶۷ ۰ ۶۸٫۳۳ ۶۱٫۶۷ ۵۵٫۵۶ ۸۰ ۳۵٫۵۶
۲۴ ۱۳٫۴ ۰ ۴۴٫۴۴ -۱٫۱ ۷۵ ۶۰ ۴۰ ۸۴٫۴۴ ۴۸٫۹
۲۵ ۷۷۹۴ ۱۵٫۵۲ ۳۴٫۴۴ ۳۳٫۳۳ ۲۵٫۵۶ ۶۶٫۶۷ ۶۳٫۳۳ ۲۸٫۸۹ ۵۵٫۵۶ ۵۵٫۵۶
۲۷ ۷۷۸۷ ۱۹٫۷۸ ۰ ۴۴٫۴۴ ۰ ۳۱٫۶۷ ۴۸٫۳۳ ۳۱٫۱۱ ۸۴٫۴۴ ۶۶٫۶۷
۳۱ ۷۷۴۵ ۱۸٫۰۴ ۰ ۶۲٫۲۲ ۰ ۴۱٫۶۷ ۷۰ ۳۵٫۵۶ ۷۱٫۱۱ ۴۸٫۸۹
۳۳ ۷۶۷۸ ۱۶٫۳۱ ۰ ۰ ۰ ۳۵ ۶۸٫۳۳ ۵۵٫۵۶ ۷۵٫۵۶ ۶۶٫۶۷
۳۴ ۷۶۷۳ ۱۶٫۸۲ ۴۵٫۵۶ ۳۵٫۵۶ ۳۷٫۷۸ ۲۰ ۴۱٫۶۷ ۳۵٫۵۶ ۸۶٫۶۷ ۳۷٫۷۸
۳۵ ۱۵٫۷۷ ۱۵ ۴۸ ۰ ۳۵ ۵۰ ۳۱ ۷۱ ۷۱
۴۱ ۷۵۰۲ ۱۶٫۵۶ ۰ ۲۰ ۱۶٫۶۷ ۳۸٫۳۳ ۲۸٫۳۳ ۷۳٫۳۳ ۷۷٫۷۸ ۴۶٫۶۴
۴۲ ۷۴۸۹ ۱۸٫۱۱ ۰ ۶۴٫۴۴ ۰ ۴۱٫۶۷ ۴۶٫۶۷ ۴۶٫۶۷ ۵۷٫۷۸ ۵۵٫۵۶
۴۹ ۷۳۷۰ ۱۵٫۰۹ ۲۶٫۶۷ ۳۵٫۵۶ ۲۵٫۵۶ ۲۸٫۳۳ ۷۳٫۳۳ ۴۰ ۵۱٫۱۱ ۵۵٫۵۶
۵۲ ۷۳۵۶ ۱۴٫۹۹ ۰ ۲۰ ۰ ۴۸٫۳۳ ۴۵ ۵۵٫۵۶ ۸۲٫۲۲ ۴۸٫۸۹
۵۴ ۷۱۱۲ ۱۸٫۲۴ ۰ ۰ ۵٫۵۶ ۴۰ ۵۵ ۵۵٫۵۶ ۵۵٫۵۶ ۵۵٫۵۶
۵۵ ۷۰۸۶ ۱۵٫۴۲ ۰ ۰ ۶٫۶۷ ۲۵ ۷۰ ۴۶٫۶۷ ۷۷٫۷۸ ۵۳٫۳۳
۵۸ ۷۰۴۰ ۱۳٫۵ ۰ ۰ ۰ ۶۱٫۶۷ ۷۳٫۳۳ ۴۴٫۴۴ ۶۲٫۲۲ ۵۱٫۱۱
۶۸ ۶۸۷۸ ۲۰ ۰ ۲۶٫۶۷ ۱۱٫۱۱ ۴۵ ۳۳٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۵۵٫۵۶ ۶۲٫۲۲
۶۹ ۶۸۷۷ ۱۸٫۳۱ ۰ ۵۵٫۵۶ ۱۴٫۴۴ ۴۱٫۶۷ ۴۶٫۶۷ ۲۴٫۴۴ ۶۸٫۸۹ ۳۵٫۵۶
۸۲ ۶۷۱۶ ۱۶٫۵۱ ۰ ۶۲٫۲۲ ۳۶٫۶۷ ۰ ۴۰ ۳۳٫۳۳ ۴۲٫۲۲ ۷۵٫۵۶
۸۶ ۶۶۱۸ ۱۵٫۷۱ ۰ ۰ ۰ ۵۸٫۳۳ ۵۸٫۳۳ ۳۱٫۱۱ ۶۲٫۲۲ ۴۸٫۸۹
۹۰ ۶۵۱۴ ۱۵٫۱۶ ۵٫۵۶ ۳۳٫۳۳ ۰ ۵۵ ۶۸٫۳۳ ۱۵٫۵۶ ۶۰ ۴۰
۹۳ ۶۴۶۴ ۱۵٫۹۸ ۳۲٫۲۲ ۵۳٫۳۳ ۰ ۳۳٫۳۳ ۱۸٫۳۳ ۴۲٫۲۲ ۴۸٫۸۹ ۴۸٫۸۹
۹۵ ۶۴۱۱ ۱۷٫۵۸ ۰ ۰ ۰ ۹۳٫۳۳ ۵۰ ۲۸٫۸۹ ۴۴٫۴۴ ۳۰٫۹۵
۹۸ ۶۳۹۴ ۱۵٫۸۸ ۲۴٫۴۴ ۴۰ ۵۱٫۱۱ ۹۳٫۳۳ ۶۵ ۲٫۲۲ ۱۱٫۱۱ ۲۸٫۸۹

 

 

تحلیل :

بالاترین درصد های کنکور ارشد مدیریت مالی ۹۵  :

 

زبان انگلیسی : خانم صدف عراقی رتبه ۳۴ با ۴۵٫۵۶ %

مدیریت اسلامی : خانم طیبه دارستانی رتبه ۴ ( از مشاورین سایت ) با ۷۷٫۷۸%

تئوری مدیریت : خانم صدف عراقی رتبه ۳۴ با ۳۷٫۷۸ %

ریاضی و امار : مشترکا رتبه ۹۵ و ۹۸ با ۹۳٫۳۳%

اقتصاد : خانم گلنوش امید علی رتبه ۸ ( از مشاورین سایت ) با ۷۵ %

مدیریت مالی : رتبه ۴۱ با ۷۳٫۳۳ %

ریسک و سرمایه گذاری : خانم صدف عراقی رتبه ۳۴ با ۸۶٫۶۷ %

حسابداری مالی و صنعتی : اقای ارش مجاهد رتبه ۱۶ با ۸۴٫۴۴ %

 

میانگین درصد های رتبه های برتر ( رتبه های زیر ۱۰۰ ) در کنکور ارشد مدیریت مالی ۹۵  :

 

برای اوردن رتبه ی زیر ۱۰۰ در کنکور میبایست درصد شما روی نوار مرزی  رتبه های زیر ۱۰۰ باشد  . درصد بالای میانگین حتی ۱% باعث تراز مثبت و درصد پایین از میانگین  باعث تراز منفی میشود

 

زبان انگلیسی : ۱۱٫۴۱%

مدیریت اسلامی : ۲۹٫۸۶%

تئوری مدیریت : ۹٫۳۵%

ریاضی و امار : ۵۱٫۷۷ %

اقتصاد : ۵۶٫۳۹ %

مدیریت مالی : ۳۹٫۵۶ %

ریسک و سرمایه گذاری : ۶۵٫۷۸%

حسابداری مالی و صنعتی : ۵۴٫۹۰ %

 

میانگین وزنی این درصد ها : ۴۴٫۴۵ %

 

شخص فرضی با زدن این درصد ها در کنکور ارشد مدیریت مالی ۹۵ رتبه ی زیر ۱۰۰ میاورد . در کنکور کمتر شخصی پیدا میشود که بتواند تمام دروس را بالای درصد میانگین بزند معمولا افراد در چند درس قوی هستند و بقیه دروس را با این درصد ها جبران میکنند . در کنکور ارشد مدیریت مالی سال ۹۵ هیچ کس نتوانست تمام دروس را بالای میاگین درصد بزند

 

** عادت سفید گذاشتن دروس در کنکور ارشد مدیریت مالی  **

 

هیچکس منکر تاثیر بسیار بالای سه درس تخصصی مدیریت مالی ( مدیریت مالیریسکحسابداری ) با ضریب ۴ و بعد از اون درس اقتصاد و امار و ریاضی با ضریب  ۳ نیست که باید اولویت مطالعه هم به همین صورت باشه . اما اکثر  داوطلبان سه درس  تئوری مدیریت و مدیریت اسلامی و زبان انگلیسی را نادیده میگیرند و  سفید میگذارند و تراز منفی کسب میکنند

همینطور که میبینید میانگین درس تئوری مدیرت ۹% ( معادل زدن ۳ تست صحیح از ۳۰ سوال ! ) – میانگین درس زبان ۱۱% ( معادل زدن ۴ تست صحیح از ۳۰ سوال ! ) میباشد

داوطلبان با سطحی ترین مطالعه ی ممکن  در این دروس میتوانند این تعداد تست صحیح  و مسلما بیشتر را بزنند و با کمک درصد این درس ها برای خودشون مزیت رقابتی و شانس بالاتری برای کسب رتبه ی بهتر ایجاد کنن

 

میانگین درصد و تراز :

 

اگر شما جز نفراتی باشد که با فاصله ,  درصدی بالاتر از میانگین زده باشید تراز خیلی بالایی کسب خواهید کرد . در کنکور ارشد مدیریت مالی معمولا دروس غیر تخصصی ( زبان – تئوری مدیریت – مدیریت اسلامی – اقتصاد – ریاضی و امار ) در مقایسه با سه درس تخصصی دست کم گرفته میشود . در این مقایسه میبینیم که این دروس به ظاهر کم اثر , تاثیر زیادی در جا به جا کردن رتبه ایفا میکنند :

میانگین وزنی درصد رتبه ۲۵ در دروس غیر تخصصی : ۴۸٫۰۵ % – میانگین وزنی درصد دروس تخصصی : ۴۶٫۶۷ % – میانگین کلی : ۴۷٫۳۶% – تراز : ۷۷۹۴

میانگین وزنی درصد رتبه ۳۴ در دروس غیر تخصصی : ۳۵٫۲۳ % – میانگین وزنی درصد دروس تخصصی : ۵۳٫۳۵ % – میانگین کلی : ۴۴٫۲۹% – تراز : ۷۶۷۳

میانگین وزنی درصد رتبه ۴۱ در دروس غیر تخصصی : ۲۲٫۷۷ % – میانگین وزنی درصد دروس تخصصی : ۶۵٫۹۱ % – میانگین کلی : ۴۴٫۳۴% – تراز : ۷۵۰۲

میانگین وزنی درصد رتبه ۵۲ در دروس غیر تخصصی : ۲۶٫۶۶ % – میانگین وزنی درصد دروس تخصصی : ۶۲٫۲۲ % – میانگین کلی : ۴۴٫۴۴% – تراز : ۷۳۵۶

 

البته از تاثیر و تراز معدل هم نمیتوان غافل شد . این تحلیل بدون در نظر گرفتن معدل انجام شد . در کارنامه ی رتبه های برتر میتوانید ببینید که خیلی از افراد با معدل های پایین موفق به کسب رتبه شدن

 

در کنکورمهم ترین چیز داشتن استراتژی مناسب است  . به زودی در پستی جداگانه مناسب ترین منابع را به شما معرفی میکنیم که به راحتی و مطالعه ی حداقل ان بتوانید از دروس درصد مناسب را کسب کنید

 

کپی با ذکر منبع بلامانع است

 

>>> توجه <<<

برای مشاوره کنکور ارشد مدیریت مالی سال ۹۷ کلیک کنید

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.