کارنامه ارشد مدیریت بازرگانی ۹۷ به همراه تحلیل و منابع

رتبه های برتر ارشد مدیریت بازرگانی 97

با سلام خدمت همراهان سایت رتبه برترها

 هر ان چیزی که برای موفقیت در کنکور ارشد مدیریت بازرگانی ۹۸ به ان نیاز دارید را در این پست جمع اوری کرده ایم

ابتدا نگاهی به نمونه کارنامه رتبه های برتر ارشد مدیریت بازرگانی ۹۷ میندازیم و در ادامه با تحلیل ان در خدمت شما هستیم

 

زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد تحقیق درعملیات بازاریابی معدل مؤثر رتبه
۹۰ ۷۱٫۱۱ ۴۵٫۶۱ ۴۵٫۵۶ ۶۳٫۱۶ ۲۴٫۴۴ ۵۳٫۳۳ ۱۷٫۹۱ ۲
۶۷٫۷۸ ۶۸٫۸۹ ۰ ۷۱٫۱۱ ۶۳٫۱۶ ۰ ۹۱٫۱۱ ۱۷٫۸۵ ۳
۴۴٫۴۴ ۳۳٫۳۳ ۳۱٫۵۸ ۳۷٫۷۸ ۶۱٫۴ ۶۲٫۲۲ ۶۶٫۶۷ ۱۹٫۸۱ ۴
۳۴٫۴۴ ۷۵٫۵۶ ۱۹٫۳ ۶۳٫۳۳ ۷۷٫۱۹ ۰ ۶۸٫۸۹ ۱۹٫۸۱ ۵
۲۰ ۵۳٫۳۳ ۵۲٫۶۳ ۶۲٫۲۲ ۷۳٫۶۸ ۳۵٫۵۶ ۶۴٫۴۴ ۱۳٫۳ ۷
۵۴٫۴۴ ۴۴٫۴۴ ۲۴٫۵۶ ۴۶٫۶۷ ۶۴٫۹۱ ۳۱٫۱۱ ۵۳٫۳۳ ۲۰ ۱۱
۶۳٫۳۳ ۵۱٫۱۱ ۱۴٫۰۴ ۴۰ ۶۳٫۱۶ ۰ ۸۰ ۱۶٫۹۳ ۱۴
۶۷٫۷۸ ۸۴٫۴۴ ۳٫۵۱ ۵۱٫۱۱ ۵۶٫۱۴ ۰ ۵۳٫۳۳ ۱۷٫۸۳ ۱۷
۶۸٫۸۹ ۰ ۱۴٫۰۴ ۵۸٫۸۹ ۳۶٫۸۴ ۰ ۷۷٫۷۸ ۱۹٫۱۶ ۱۹
۳۵٫۵۶ ۵۱٫۱۱ ۱۵٫۷۹ ۴۵٫۵۶ ۷۷٫۱۹ ۶٫۶۷ ۶۶٫۶۷ ۱۷٫۲۹ ۲۱
۴۸٫۸۹ ۴۰ ۳٫۵۱ ۴۷٫۷۸ ۲۹٫۸۲ ۱۵٫۵۶ ۷۳٫۳۳ ۱۹٫۴۶ ۲۵
۰ ۳۳٫۳۳ ۱۵٫۷۹ ۵۷٫۷۸ ۵۴٫۳۹ ۴۰ ۷۱٫۱۱ ۱۷٫۹ ۲۷
۵٫۵۶ ۳۱٫۱۱ ۱۹٫۳ ۴۳٫۳۳ ۵۷٫۸۹ ۳۵٫۵۶ ۷۳٫۳۳ ۲۰ ۲۹
۳۱٫۱۱ ۴۶٫۶۷ ۰ ۶۸٫۸۹ ۵۰٫۸۸ ۰ ۶۸٫۸۹ ۱۶٫۴۵ ۳۱
۴۸٫۸۹ ۳۳٫۳۳ ۸٫۷۷ ۳۳٫۳۳ ۶۱٫۴ ۲۴٫۴۴ ۶۲٫۲۲ ۱۹٫۹۸ ۳۲
۴۷٫۷۸ ۵۵٫۵۶ ۰ ۷۴٫۴۴ ۱۹٫۳ ۰ ۶۴٫۴۴ ۱۵٫۹۳ ۳۴
۱۵٫۵۶ ۶۴٫۴۴ ۵٫۲۶ ۵۸٫۸۹ ۴۳٫۸۶ ۴٫۴۴ ۶۸٫۸۹ ۱۸٫۴۲ ۳۶
۰ ۵۵٫۵۶ ۲۱٫۰۵ ۶۴٫۴۴ ۳۸٫۶ ۱۱٫۱۱ ۷۱٫۱۱ ۱۷ ۳۷
۵۳٫۳۳ ۴٫۴۴ ۱۴٫۰۴ ۵۱٫۱۱ ۴۵٫۶۱ -۴٫۴۳ ۷۵٫۵۶ ۱۸٫۵۲ ۳۸
۴۸٫۸۹ ۳۷٫۷۸ ۱۵٫۷۹ ۴۰ ۵۷٫۸۹ ۳۳٫۳۳ ۵۱٫۱۱ ۱۵٫۹۶ ۳۹
۵۲٫۲۲ ۲۴٫۴۴ ۲۴٫۵۶ ۴۴٫۴۴ ۵۹٫۶۵ ۰ ۷۳٫۳۳ ۱۳٫۲۸ ۴۰
۳۸٫۸۹ ۵۱٫۱۱ ۱٫۷۵ ۴۲٫۲۲ ۷۱٫۹۳ ۲۰ ۶۶٫۶۷ ۱۳٫۵۲ ۴۱
۲۳٫۳۳ ۴۶٫۶۷ ۸٫۷۷ ۵۶٫۶۷ ۶۴٫۹۱ ۶٫۶۷ ۵۵٫۵۶ ۱۸٫۵۹ ۴۲
۳۵٫۵۶ ۶۸٫۸۹ ۲۱٫۰۵ ۳۷٫۷۸ ۵۲٫۶۳ ۰ ۵۳٫۳۳ ۱۸٫۸ ۴۷
۳۲٫۲۲ ۱۱٫۱۱ ۳۶٫۸۴ ۵۸٫۸۹ ۵۶٫۱۴ ۰ ۷۱٫۱۱ ۱۲٫۴۷ ۵۲
۰ ۶۶٫۶۷ ۰ ۴۵٫۵۶ ۴۹٫۱۲ ۰ ۸۲٫۲۲ ۱۸٫۶۴ ۵۵
۹۱٫۱۱ ۳۵٫۵۶ ۰ ۵۴٫۴۴ ۲۸٫۰۷ ۰ ۴۰ ۱۷ ۶۰
۰ ۲۸٫۸۹ ۵٫۲۶ ۶۵٫۵۶ ۴۳٫۸۶ ۰ ۷۷٫۷۸ ۱۸٫۸۵ ۶۱
۷٫۷۸ ۲۶٫۶۷ ۱۴٫۰۴ ۴۶٫۶۷ ۲۹٫۸۲ ۲۰ ۸۰ ۱۸٫۳۲ ۶۳
۳۱٫۱۱ ۴۶٫۶۷ ۱۹٫۳ ۵۸٫۸۹ ۶۳٫۱۶ ۶٫۶۷ ۳۷٫۷۸ ۱۶٫۵۱ ۷۰
۵۶٫۶۷ ۰ ۴۷٫۳۷ ۲۳٫۳۳ ۵۹٫۶۵ ۱۵٫۵۶ ۶۰ ۱۴٫۴۴ ۷۱
۵۵٫۵۶ ۴۰ ۰ ۵۳٫۳۳ ۱۴٫۰۴ ۰ ۶۶٫۶۷ ۱۶٫۶۹ ۷۲
۰ ۶۲٫۲۲ -۱٫۷۴ ۶۴٫۴۴ ۵۹٫۶۵ ۰ ۶۶٫۶۷ ۱۵٫۱۸ ۷۸
۳۴٫۴۴ ۵۳٫۳۳ ۵٫۲۶ ۳۳٫۳۳ ۵۲٫۶۳ ۰ ۵۷٫۷۸ ۱۹٫۷۳ ۸۴
۱۲٫۲۲ ۵۵٫۵۶ ۲۴٫۵۶ ۶۵٫۵۶ ۵۴٫۳۹ ۰ ۴۲٫۲۲ ۱۵٫۸۶ ۸۵
۰ ۴۶٫۶۷ ۳۵٫۰۹ ۳۸٫۸۹ ۶۶٫۶۷ ۰ ۶۴٫۴۴ ۱۶٫۲۷ ۸۸
۵۶٫۶۷ ۵۱٫۱۱ -۱٫۷۴ ۶۳٫۳۳ ۱۰٫۵۳ ۰ ۶۴٫۴۴ ۱۱٫۸۴ ۸۹
۲٫۲۲ ۷۱٫۱۱ -۱٫۷۴ ۶۲٫۲۲ ۲۹٫۸۲ ۰ ۷۱٫۱۱ ۱۵٫۶۵ ۹۰
۲٫۲۲ ۲۸٫۸۹ -۱٫۷۴ ۵۶٫۶۷ ۲۶٫۳۲ ۲۸٫۸۹ ۶۴٫۴۴ ۱۹٫۹۱ ۹۲
۰ ۲۶٫۶۷ ۳۶٫۸۴ ۳۲٫۲۲ ۵۶٫۱۴ ۲۰ ۵۵٫۵۶ ۲۰ ۹۷
۰ ۶۲٫۲۲ ۴۷٫۳۷ ۵۴٫۴۴ ۳۳٫۳۳ ۳۵٫۵۶ ۳۷٫۷۸ ۱۲٫۱۴ ۹۸

 

تحلیل :

بالاترین درصد های کنکور :

درس بازاریابی : درصد اول رتبه ی ۳ با ۹۱٫۱۱ % ( درصد اول در کنکور سال ۹۶ : ۷۵٫۵۶ % ) ( درصد اول در کنکور سال ۹۵ : ۸۴ % )

درس تحقیق درعملیات : درصد اول رتبه ی ۴ با ۶۲٫۲۲ % ( درصد اول در کنکور سال ۹۶ : ۴۴٫۴۴ % ) ( درصد اول در کنکور سال ۹۵ : ۷۴٫۳۳ % )

درس اقتصاد : درصد اول رتبه ی ۵ و ۲۱ با ۷۷٫۱۹ % ( درصد اول در کنکور سال ۹۶ : ۸۵٫۹۶ % ) ( درصد اول در کنکور سال ۹۵ : ۸۱٫۶۷ % )

درس تئوری مدیریت : درصد اول رتبه ی ۳۴ با ۷۴٫۴۴ % ( درصد اول در کنکور سال ۹۶ : ۷۲٫۲۲ % )  ( درصد اول در کنکور سال ۹۵ : ۷۳ % )

درس ریاضی و امار : درصد اول رتبه ی ۷ با ۵۲٫۶۳ % ( درصد اول در کنکور سال ۹۶ : ۸۳٫۳۳ % ) ( درصد اول در کنکور سال ۹۵ : ۹۵ % )

درس مدیریت اسلامی : درصد اول رتبه ی ۱۷ با ۸۴٫۴۴ % ( درصد اول در کنکور سال ۹۶ : ۴۰ % ) ( درصد اول در کنکور سال ۹۵ : ۹۱٫۱۱ % )

درس زبان انگلیسی : درصد اول رتبه ی ۶۰ با ۹۱٫۱۱ % ( درصد اول در کنکور سال ۹۶ : ۵۷٫۷۸ % ) ( درصد اول در کنکور سال ۹۵ : ۸۳٫۳۳ % )

 

میانگین درصد های رتبه های برتر ( رتبه های زیر ۱۰۰ ) در کنکور ارشد مدیریت بازرگانی ۹۷  :

برای  اوردن رتبه ی زیر ۱۰۰ در کنکور میبایست درصد شما روی نوار مرزی رتبه های  زیر ۱۰۰ باشد . درصد بالاتر از میانگین حتی ۱ % باعث تراز مثبت و درصد پایین از میانگین باعث ترار منفی میشود

میانگین درصد درس بازاریابی   : ۶۴٫۴۹ % ( میانگین درصد درس بازاریابی در سال ۹۶ :  ۵۳٫۶۹ % ) ( میانگین درصد درس بازاریابی در سال ۹۵ : ۵۵ % )

میانگین درصد درس تحقیق در عملیات : ۱۱٫۵۴ % ( میانگین درصد درس تحقیق در عملیات در سال ۹۶ : ۱۰ % ) ( میانگین درصد درس تحقیق در عملیات در سال ۹۵ : ۱۹٫۰۵ % )

میانگین درصد درس اقتصاد : ۵۰٫۷۰ % ( میانگین درصد درس اقتصاد در سال ۹۶ : ۵۹٫۹۴ % ) ( میانگین درصد درس اقتصاد در سال ۹۵ : ۴۸٫۸۱ % )

میانگین درصد درس تئوری مدیریت : ۵۱٫۷۱ % ( میانگین درصد درس تئوری مدیریت در سال ۹۶ : ۵۱٫۴۸ % ) ( میانگین درصد درس تئوری مدیریت در سال ۹۵ : ۴۰٫۸۱ % )

میانگین درصد درس ریاضی و امار : ۱۵٫۷۵ % ( میانگین درصد درس ریاضی و امار در سال ۹۶ : ۳۰٫۷۶ % ) ( میانگین درصد درس ریاضی و امار در سال ۹۵ : ۴۸٫۹۴ % )

میانگین درصد درس مدیریت اسلامی : ۴۴٫۸۷ % ( میانگین درصد درس مدیریت اسلامی در سال ۹۶ : ۱۵٫۲۷ % ) ( میانگین درصد درس مدیریت اسلامی در سال ۹۵ : ۴۸٫۲۹ % )

میانگین درصد درس زبان انگلیسی : ۳۳٫۶۳ % ( میانگین درصد درس زبان انگلیسی در سال ۹۶ : ۲۳ % ) ( میانگین درصد درس زبان انگلیسی در سال ۹۵ : ۳۷٫۹۲ % )

میانگین وزنی این درصدها : ۳۸٫۹۵ % ( میانگین وزنی درصدها در ۹۶ : ۳۷٫۲۳ % )میانگین وزنی درصدها در ۹۵ : ۴۳٫۶۸ % )

 

شخص فرضی با زدن این درصد ها در کنکور ارشد مدیریت بازرگانی ۹۷  رتبه ی زیر ۱۰۰ میاورد . در کنکور کمتر شخصی پیدا میشود که بتوانید تمام دروس را بالای درصد میانگین بزند و افراد معمولا در چند درس قوی هستن و بقیه دروس را با این درصد ها جبران میکنند . در کنکور ارشد مدیریت بازرگانی ۹۷ هیچ فردی نتوانست تمام دروس را بالای میانگین درصد بزند (با اطلاعات موجود! )

این امر در مجموعه کنکور مدیریت به این دلیل است که خیلی از افراد به علت تعدد دروس ترجیح میدهند که یک یا چند درس را سفید بگذارن  و یا درصد کمی از ان کسب کنن تا زمان و انرژی خودشون رو به دروس دیگر اختصاص بدن

 

میانگین وزنی و تراز رتبه های زیر ۱۰۰ کنکور ارشد مدیریت بازرگانی ۹۷ :

میانگین وزنی کل دروس رتبه ۳ : ۵۱٫۹۳ % ( میانگین وزنی کل دروس رتبه ۳ در سال ۹۶ : ۴۸٫۹۴ % )

میانگین  وزنی کل دروس رتبه ۲۴ : ۴۲٫۲۸ % ( میانگین وزنی کل دروس رتبه ۲۵ در سال ۹۶ : ۳۹٫۴۰ % )

میانگین وزنی کل دروس رتبه ۵۲ : ۴۲٫۵۵ % ( میانگین وزنی کل دروس رتبه ۵۲ در سال ۹۶ : ۳۶٫۱۴ % )

نکته : به معدل رتبه ۵۲ و ۲۴ دقت کنید! رتبه ۲۴ با میانگین درصد تقریبا برابر با رتبه ۵۲ اما با معدل خیلی بهتر، رتبه ی بهتری کسب کرد

میانگین وزنی کل دروس رتبه ۹۲ : ۳۱٫۷۹ % ( میانگین وزنی کل دروس رتبه ۵۲ در سال ۹۶ : ۳۴٫۲۷ % )

 

اگر شما جز نفراتی باشید که با فاصله زیاد , درصدی بالاتر از میانگین زده باشید تراز خیلی بالایی کسب خواهید کرد

ناگفته نماند از تاثیر معدل هم نمیتوان غافل شد . این تحلیل بدون لحاظ کردن معدل انجام شد . در کارنامه میتوانید ببینید که خیلی از رتبه های برتر با معدل های خیلی پایین هم موفق به کسب رتبه شدن

 

تحلیل منابع رتبه های برتر کنکور ارشد مدیریت بازرگانی ۹۷ :

بازاریابی ( به ترتیب اولویت ) : اکثریت رتبه های برتر از کتاب اقای مروج استفاده کردن و الباقی از کتاب مناجاتی ( مطالعه یکی از این دو کتاب کفایت میکند )

تعداد صفحات کتاب بازاریابی مروج : ۴۸۳

تعداد صفحات کتاب بازاریابی مناجاتی : ۶۸۰

نکته

جزوه بازاریابی رتبه برترها ۸۰% سوالات ( ۱۲ تست از ۱۵ نست ) کنکور ارشد مدیریت ۹۷ را پوشش داد کلیک کنید

تعداد صفحات جزوه بازاریابی رتبه برترها : ۱۳۳

یاداوری : درصد اول درس بازاریابی در کنکور ارشد مدیریت ۹۷ : ۹۱٫۱۱% – درصد دوم : ۸۲٫۱۱ % – میانگین درصد رتبه های برتر : ۶۴٫۴۹ %

برای اطلاعات بیشتر و دانلود نمونه رایگان جزوه بازاریابی رتبه برترها کلیک کنید

تئوری مدیریت ( به ترتیب اولویت ) : اکثریت رتبه های برتر از کتاب حسین جلیلیان و سید رضا سید جوادین استفاده کردن و الباقی از کتاب تئوری مدیریت مدرسان شریف

تعداد صفحات کتاب تئوری مدیریت حسین جلیلیان و سید رضا سید جوادین : ۸۸۸

تعداد صفحات کتاب تئوری مدیریت مدیریت مدرسان شریف : ۷۴۴

نکته

جزوه ۷۷۷ نکته و تست تئوری مدیریت رتبه برترها ۷۳% سوالات ( ۲۲ تست از ۳۰ تست ) کنکور ارشد مدیریت ۹۷ را پوشش داد کلیک کنید

تعداد صفحات جزوه ۷۷۷ نکته و تست رتبه برترها : ۲۱۲

یاداوری : درصد اول درس تئوری مدیریت در کنکور ارشد مدیریت ۹۷ : ۷۴٫۴۴ % – میانگین درصد رتبه های برتر : ۵۱٫۷۱ %

برای اطلاعات بیشتر و دانلود نمونه رایگان جزوه ۷۷۷ نکته و تست تئوری مدیریت رتبه برترها کلیک کنید

پ ن : این جزوه همچنین ۸۷٫۵ % سوالات ( ۱۴ تست از ۱۶ تست ) کنکور دکتری مدیریت ۹۶ را پوشش داد کلیک کنید

مدیریت اسلامی ( به ترتیب اولویت ) : اکثریت رتبه های برتر از کتاب دکتر مقیمی استفاده کردند و الباقی از کتاب دکتر احسانی

تعداد صفحات کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام دکتر مقیمی : ۵۶۲

تعداد صفحات کتاب مروری بر اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام دکتر احسانی : ۴۰۶

نکته

جزوه مدیریت اسلامی رتبه برترها ۵۳% سوالات ( ۸ تست از ۱۵ تست ) کنکور ارشد مدیریت ۹۷ را پوشش داد کلیک کنید

تعداد صفحات جزوه مدیریت اسلامی رتبه برترها : ۱۲۱

یاداوری : درصد اول درس مدیریت اسلامی در کنکور ارشد مدیریت ۹۷ : ۸۴٫۴ % – میانگین درصد رتبه های برتر : ۴۴٫۷۸ %

برای اطلاعات بیشتر و دانلود نمونه رایگان جزوه مدیریت اسلامی رتبه برترها کلیک کنید

پ ن : این جزوه همچنین ۶۷ % سوالات ( ۸ تست از ۱۲ تست ) کنکور دکتری مدیریت ۹۶ را پوشش داد کلیک کنید

اقتصاد : کتب اقتصاد خرد و کلان دکتر نظری

جزوه اقتصاد رتبه برترها مکمل این کتب میباشد. برای اطلاعات بیشتر و دانلود نمونه رایگان جزوه کلیک کنید

ریاضی و امار : رنجبران – محمودیان ( امار : طورانی )

جزوه امار رتبه برترها مکمل این کتب میباشد. برای اطلاعات بیشتر و دانلود نمونه رایگان جزوه کلیک کنید

زبان انگلیسی عمومی : زیر ذره بین

زبان تخصصی مدیریت :  ارمان اشراقی یا ناصرزاده

در جزوه زبان تخصصی مدیریت رتبه برترها، لغات و تست های شبیه ساز کنکوری برای تمرین بیشتر گرداوری شده است، برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

تحقیق در عملیات : کتاب دکتر عارفه فدوی

………………………

سوال : 

ایا برای اوردن رتبه خوب در رشته مدیریت بازرگانی لازم هست همه دروس مطالعه شود ؟

جواب :

خیر، به درصد های رتبه ۵۵ دقت کنید : با سفید گذاشتن سه درس تحقیق در عملیات، ریاضی و امار، زبان و درصدهای بازاریابی : ۸۲% – تئوری مدیریت : ۴۵٫۵۶% – مدیریت اسلام : ۶۶٫۶۷% – اقتصاد : ۴۹٫۱۲% توانست رتبه ۵۵ را کسب کند. با عبارت دیگر شما فقط با مطالعه سه جزوه بازاریابی ( ۸۰% تطبیق با کنکور ) – تئوری مدیریت ( ۷۳% تطبیق با کنکور ) – مدیریت اسلام ( ۵۳% تطبیق با کنکور ) و درصد کمی اقتصاد ( در حد ۲۰% هم ) میتوانستید رتبه زیر ۱۰۰ کسب کنید

………………………

 

سوال :

اولویت مطالعه دروس کنکور ارشد مدیریت بازرگانی به چه صورت هست ؟

جواب :

در کنکور مدیریت بازرگانی مهم ترین درس، درس بازاریابی با ضریب ۴ هست، شاید باید بیشترین زمان رو به این درس اختصاص بدید. بعد از اون درس تئوری مدیریت – اقتصاد – مدیریت اسلامی – زبان – ریاضی و امار – تحقیق در عملیات

پ ن : اگر زمان زیادی برای مطالعه ندارید از درس تحقیق در عملیات صرف نظر کنید!

با تشکر رتبه برترها …

 

2 دیدگاه در “کارنامه ارشد مدیریت بازرگانی ۹۷ به همراه تحلیل و منابع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *