کارنامه ارشد مدیریت بازرگانی ۹۶ به همراه تحلیل

نفرات برتر ارشد مدیریت بازرگانی 96

با سلام خدمت همراهان سایت رتبه برترها

با کارنامه ی ارشد مدیریت بازرگانی ۹۶ و تحلیل ان و مقایسه با کارنامه ی ارشد مدیریت بازرگانی ۹۵ در خدمت شما هستیم . شمارو به دیدن کارنامه  و در ادامه تحلیل ان دعوت میکنیم

دانلود نکته و تست تئوری مدیریت کلیک کنید

دانلود کامل ترین جزوه مدیریت اسلامی کلیک کنید

دانلود بروز ترین جزوه اقتصاد کلیک کنید

دانلود بروز ترین جزوه امار و احتمالات  کلیک کنید

دانلود کامل ترین جزوه مدیریت تولید کلیک کنید

رتبه زبان عمومی و تخصصی مدیریت اسلامی ریاضی و آمار تئوری مدیریت اقتصاد خرد و کلان بازاریابی تحقیق در عملیات معدل موثر
۳ ۵۷٫۷۸ ۴۰ ۰ ۷۲٫۲۲ ۵۴٫۳۹ ۷۵٫۵۶ ۰ ۱۷٫۸۰
۵ ۳۱٫۱۱ ۲۰ ۴۰ ۴۴٫۴۴ ۷۸٫۹۵ ۶۶٫۶۷ ۲۲٫۲۲ ۲۰
۶ ۳۶٫۶۷ ۸٫۸۹ ۴۸٫۳۳ ۷۱٫۱۱ ۷۷٫۱۹ ۶۴٫۴۴ ۲۲٫۲۲
۱۰ ۴۱٫۱۱ ۱۳٫۳۳ ۱۵ ۴۴٫۴۴ ۷۷٫۱۹ ۷۳٫۳۳ ۲۰ ۱۸٫۹۷
۱۳ ۲۶٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۲۵ ۴۸٫۸۹ ۷۰٫۱۸ ۷۳٫۳۳ ۲۰ ۱۵٫۲۲
۱۴ ۵۲٫۲۲ ۱۷٫۷۸ ۲۳٫۳۳ ۵۵٫۵۶ ۵۹٫۶۵ ۴۶٫۶۷ ۲۰ ۱۷٫۲۰
۱۷ ۶۰ ۱۱٫۱۱ ۳۰ ۵۳٫۳۳ ۸۵٫۹۶ ۵۱٫۱۱ ۰ ۱۴٫۲۹
۲۴ ۶٫۶۷ ۲۰ ۵۵ ۴۵٫۵۶ ۷۰٫۱۸ ۶۲٫۲۲ ۶٫۶۷ ۱۷٫۱۰
۲۶ ۲٫۲۱- ۳۱٫۱۱ ۳۶٫۶۷ ۴۴٫۴۴ ۷۰٫۱۸ ۵۵٫۵۶ ۲۲٫۲۲ ۱۷٫۶۰
۲۷ ۴۱٫۱۱ ۲۲٫۲۲ ۳٫۳۲- ۶۵٫۵۶ ۵۲٫۶۳ ۵۵٫۵۶ ۰ ۱۷٫۶۳
۲۸ ۲٫۲۱- ۲۴٫۴۴ ۲۸٫۳۳ ۶۷٫۷۸ ۶۳٫۱۶ ۶۴٫۴۴ ۶٫۶۷ ۱۵٫۴۴
۳۱ ۰ ۲۰ ۴۳٫۳۳ ۴۳٫۳۳ ۶۳٫۱۶ ۴۶٫۶۷ ۴۴٫۴۴ ۱۶٫۹۲
۳۴ ۲۳٫۳۳ ۱۷٫۷۸ ۵۳٫۳۳ ۶۰ ۳۳٫۳۳ ۶۲٫۲۲ ۰ ۱۴٫۴۸
۳۸ ۱۶٫۶۷ ۱۱٫۱۱ ۱۵ ۶۵٫۵۶ ۵۷٫۸۹ ۵۵٫۵۶ ۸٫۸۹ ۱۸٫۳۱
۴۱ ۱۱٫۱۱ ۳۳٫۳۳ ۴۵ ۴۸٫۸۹ ۷۱٫۹۳ ۳۷٫۷۸ ۰ ۱۹٫۶۸
۴۹ ۳۸٫۸۱ ۱۳٫۳۳ ۴۸٫۳۳ ۴۶٫۶۷ ۳۸٫۶ ۵۵٫۵۶ ۰ ۱۴٫۲۷
۵۲ ۱۶٫۶۷ ۲۲٫۲۲ ۲۶٫۶۷ ۶۳٫۳۳ ۴۲٫۱۱ ۶۴٫۴۴ ۰
۵۵ ۳۴٫۴۴ ۱۱٫۱۱ ۳۱٫۶۷ ۵۱٫۱۱ ۲۶٫۳۲ ۵۵٫۵۶ ۰ ۱۸٫۶۱
۶۸ ۸٫۸۹ ۲۸٫۸۹ ۵ ۶۰ ۴۵٫۶۱ ۵۱ ۱۳ ۱۶٫۰۲
۷۲ ۰ ۰ ۸۳٫۳۳ ۳۷٫۷۸ ۷۱٫۹۳ ۵۵٫۵۶ ۲٫۲۲ ۱۵٫۲۰
۷۴ ۲۵٫۵۶ ۲۰ ۸٫۳۳ ۳۴٫۴۴ ۷۱٫۹۳ ۶۴٫۴۴ ۰ ۱۵٫۰۴
۸۰ ۰ ۲۲٫۲۲ ۲۰ ۳۵٫۵۶ ۵۴٫۳۹ ۷۱٫۱۱ ۶٫۶۷ ۱۶٫۸۶
۹۲ ۲۵٫۵۶ ۲٫۲۲ ۳۳٫۳۳ ۳۴٫۴۴ ۵۷٫۸۹ ۶۰ ۴٫۴۴ ۱۶٫۳۰
۹۵ ۴٫۴۴ ۲۲٫۲۲ ۲۶٫۶۷ ۴۱٫۱۱ ۴۳٫۸۶ ۶۸٫۸۹ ۰ ۱۶٫۳۰

 

تحلیل :

 

بالاترین درصد های کنکور :

 

درس بازاریابی : درصد اول رتبه ی ۳ با ۷۵٫۵۶ % ( درصد اول در کنکور سال ۹۵ : ۸۴ % )

درس تحقیق درعملیات : درصد اول رتبه ی ۳۱ با ۴۴٫۴۴ % ( درصد اول در کنکور سال ۹۵ : ۷۴٫۳۳ % )

درس اقتصاد : درصد اول رتبه ی ۱۷ با ۸۵٫۹۶ % ( درصد اول در کنکور سال ۹۵ : ۸۱٫۶۷ % )

درس تئوری مدیریت : درصد اول رتبه ی ۳ با ۷۲٫۲۲ %  ( درصد اول در کنکور سال ۹۵ : ۷۳ % )

درس ریاضی و امار : درصد رتبه ۷۲  با ۸۳٫۳۳ % ( درصد اول در کنکور سال ۹۵ : ۹۵ % )

درس مدیریت اسلامی : درصد اول رتبه ی ۳ با ۴۰ % ( درصد اول در کنکور سال ۹۵ : ۹۱٫۱۱ % )

درس زبان انگلیسی : درصد اول رتبه ی ۳ با ۵۷٫۷۸ % ( درصد اول در کنکور سال ۹۵ : ۸۳٫۳۳ % )

 

میانگین درصد های رتبه های برتر ( رتبه های زیر ۱۰۰ ) در کنکور ارشد مدیریت بازرگانی ۹۶  :

 

برای  اوردن رتبه ی زیر ۱۰۰ در کنکور میبایست درصد شما روی نوار مرزی رتبه های  زیر ۱۰۰ باشد . درصد بالاتر از میانگین حتی ۱ % باعث تراز مثبت و درصد پایین از میانگین باعث ترار منفی میشود

 

میانگین درصد درس بازاریابی   : ۵۳٫۶۹ % ( میانگین درصد درس بازاریابی در سال ۹۵ : ۵۵ % )

میانگین درصد درس تحقیق در عملیات :  ۱۰ % ( میانگین درصد درس تحقیق در عملیات در سال ۹۵ : ۱۹٫۰۵ % )

میانگین درصد درس اقتصاد :  ۵۹٫۹۴ % ( میانگین درصد درس اقتصاد در سال ۹۵ : ۴۸٫۸۱ % )

میانگین درصد درس تئوری مدیریت :  ۵۱٫۴۸ % ( میانگین درصد درس تئوری مدیریت در سال ۹۵ : ۴۰٫۸۱ % )

میانگین درصد درس ریاضی و امار :   ۳۰٫۷۶ % ( میانگین درصد درس ریاضی و امار در سال ۹۵ : ۴۸٫۹۴ % )

میانگین درصد درس مدیریت اسلامی :  ۱۵٫۲۷ % ( میانگین درصد درس مدیریت اسلامی در سال ۹۵ : ۴۸٫۲۹ % )

میانگین درصد درس زبان انگلیسی :  ۲۳ % ( میانگین درصد درس زبان انگلیسی در سال ۹۵ : ۳۷٫۹۲ % )

 

میانگین وزنی این درصدها :  ۳۷٫۲۳ % ( میانگین وزنی درصدها در ۹۵ : ۴۳٫۶۸ % )

 

شخص فرضی با زدن این درصد ها در کنکور ارشد مدیریت بازرگانی ۹۶  رتبه ی زیر ۱۰۰ میاورد . در کنکور کمتر شخصی پیدا میشود که بتوانید تمام دروس را بالای درصد میانگین بزند و افراد معمولا در چند درس قوی هستن و بقیه دروس را با این درصد ها جبران میکنند . در کنکور ارشد مدیریت بازرگانی ۹۶ هیچ فردی نتوانست تمام دروس را بالای میانگین درصد بزند (با اطلاعات موجود ) .

این امر در مجموعه کنکور مدیریت به این دلیل است که خیلی از افراد به علت تعدد دروس ترجیح میدهند که یک یا چند درس را سفید بگذارن  و یا درصد کمی از ان کسب کنن تا زمان و انرژی خودشون رو به دروس دیگر اختصاص بدن

 

میانگین وزنی و تراز رتبه های زیر ۱۰۰ کنکور ارشد مدیریت بازرگانی ۹۶ :

 

میانگین وزنی کل دروس رتبه ۳ : ۴۸٫۹۴ %

میانگین وزنی کل دروس رتبه ۱۰ : ۴۴٫۵۰ %

میانگین  وزنی کل دروس رتبه ۲۴ : ۳۹٫۴۰ %

میانگین وزنی کل دروس رتبه ۵۲ : ۳۶٫۱۴ %

میانگین وزنی کل دروس رتبه ۹۲ : ۳۴٫۲۷ %

 

اگر شما جز نفراتی باشید که با فاصله زیاد , درصدی بالاتر از میانگین زده باشید تراز خیلی بالایی کسب خواهید کرد . به طور مثال خودتان میتوانید مقایسه ای بین رتبه های  ۳۱ و ۵۲ داشته باشید که رتبه ی ۳۱ بخاطر زدن درصد ۴۴ در درس تحقیق در عملیات ( درصد اول ) رتبه ی بهتری نسبت به رتبه ی ۵۲ را بدست اورد با وجود میانگین وزنی درصد  تقریبا برابر ( ۳۶٫۵۸ % ) .

 

ناگفته نماند از تاثیر معدل هم نمیتوان غافل شد . این تحلیل بدون لحاظ کردن معدل انجام شد . در کارنامه میتوانید ببینید که خیلی از رتبه های برتر با معدل های خیلی پایین موفق به کسب رتبه شدن

 

کپی با ذکر منبع بلامانع است

رتبه برترها

>>> توجه <<<

برای مشاوره کنکور ارشد مدیریت سال ۹۷ کلیک کنید

 

 

2 thoughts on “کارنامه ارشد مدیریت بازرگانی ۹۶ به همراه تحلیل

  1. سلام ببخشید این که نوشتین مثلا بالاترین درصد بازاریابی برای رتبه ی ۳ هست ممکنه رتبه ی ۱ یا ۲ بالاتر زده باشند که درصداشون فعلا مشخص نیست؟ مورد بعد تو قسمت میانگین وزنی و تراز فقط میانگین وزنی نوشته شده لطفا ترازهاشونم قرار بدید با تشکر

    1. سلام بله ، با این اطلاعات موجود ۲۴ رتبه از رتبه های زیر ۱۰۰ بالاترین درصدها و میانگین وزنی به این صورت هست . موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.