کارنامه ارشد مدیریت بازرگانی ۹۵ به همراه تحلیل

تحلیل کارنامه مدیریت بازرگانی 95

با سلام خدمت همراهان سایت رتبه برترها

 

با کارنامه ی ارشد مدیریت بازرگانی ۹۵ و تحلیل ان در خدمت شما هستیم . شمارو به دیدن کارنامه  و در ادامه تحلیل ان دعوت میکنیم

دانلود نکته و تست تئوری مدیریت کلیک کنید

دانلود کامل ترین جزوه مدیریت اسلامی کلیک کنید

دانلود بروز ترین جزوه اقتصاد کلیک کنید

دانلود بروز ترین جزوه امار و احتمالات  کلیک کنید

دانلود کامل ترین جزوه مدیریت تولید کلیک کنید

 

زبان مدیریت اسلامی ریاضی و آمار تئوری مدیریت اقتصاد تحقیق درعملیات بازاریابی معدل رتبه
۴۸٫۸۹ ۷۷٫۷۸ ۴۶٫۶۷ ۴۶٫۶۷ ۸۱٫۶۷ ۴۰ ۸۰ ۲۰ ۱
۷۵٫۵۶ ۸۰ ۶۳٫۳۳ ۶۱٫۱۱ ۵۰ ۰ ۷۷٫۷۸ ۱۲٫۷۱ ۲
۲۴٫۴۴ ۴۰ ۹۳٫۳۳ ۵۱٫۱۱ ۶۵ ۵۳٫۳۳ ۷۱٫۱۱ ۱۵٫۸۸ ۳
۱۸٫۸۹ ۶۰ ۵۶٫۶۷ ۵۸٫۸۹ ۷۰ ۷۳٫۳۳ ۵۳٫۳۳ ۱۹٫۰۹ ۴
۳۷٫۷۸ ۶۴٫۴۴ ۶۱٫۶۷ ۲۸٫۸۹ ۴۵ ۵۳٫۳۳ ۸۴٫۴۴ ۱۵٫۲۵ ۶
۷۴٫۴۴ ۲۴٫۴۴ ۲۱٫۶۷ ۶۱٫۱۱ ۴۱٫۶۷ ۰ ۷۱٫۱۱ ۲۰ ۸
۷۴٫۴۴ ۷۳٫۳۳ ۱۰ ۴۷٫۷۸ ۵۶٫۶۷ ۳۳٫۳۳ ۵۳٫۳۳ ۱۵٫۱۶ ۹
۶۶٫۶۷ ۹۱٫۱۱ ۳۰ ۳۶٫۶۷ ۶۸٫۳۳ ۰ ۵۷٫۷۸ ۱۵٫۰۴ ۱۰
۴۵٫۵۶ ۳۳٫۳۳ ۸۵ ۴۳٫۳۳ ۶۳٫۳۳ ۲۲٫۲۲ ۶۴٫۴۴ ۱۴٫۱۴ ۱۱
۰ ۴۴٫۴۴ ۶۳٫۳۳ ۵۴٫۴۴ ۷۱٫۶۷ ۵۵٫۵۶ ۶۲٫۲۲ ۱۷٫۵۹ ۱۲
۶۱٫۱۱ ۴۴٫۴۴ ۶۰ ۴۴٫۴۴ ۸۱٫۶۷ ۰ ۶۰ ۱۳٫۸۱ ۱۴
۴۸٫۸۹ ۶۴٫۴۴ ۶۵ ۴۳٫۳۳ ۶۰ ۰ ۵۷٫۷۸ ۱۴٫۴۱ ۲۰
۵۲٫۲۲ ۵۳٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۳۴٫۴۴ ۳۶٫۶۷ ۴۰ ۴۴٫۴۴ ۲۰ ۲۷
۶۱٫۱۱ ۴۴٫۴۴ ۰ ۵۷٫۷۸ ۴۸٫۳۳ ۰ ۶۰ ۱۷٫۶۱ ۳۱
۳۴٫۴۴ ۳۱٫۱۱ ۵۵ ۳۵٫۵۶ ۳۶٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۵۷٫۷۸ ۱۵٫۶۵ ۳۶
۲۰ ۱۷٫۷۸ ۸۶٫۶۷ ۲۵٫۵۶ ۳۸٫۳۳ ۶۴٫۴۴ ۵۵٫۵۶ ۱۶٫۶۸ ۳۹
۶۰ ۴۴٫۴۴ ۲۱٫۶۷ ۳۵٫۵۶ ۵۶٫۶۷ -۲٫۲۱ ۵۳٫۳۳ ۱۸٫۵۵ ۴۳
۷۴٫۴۴ ۵۵٫۵۶ ۶۱٫۶۷ ۴۰ ۴۳٫۳۳ ۰ ۳۷٫۷۸ ۱۳٫۰۹ ۴۵
۸۲٫۲۲ ۴۶٫۶۷ ۰ ۲۵٫۵۶ ۳۶٫۶۷ ۱۱٫۱۱ ۵۱٫۱۱ ۱۹٫۹۴ ۵۱
۰ ۵۵٫۵۶ ۷۳٫۳۳ ۷۰ ۶۱٫۶۷ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۵٫۲۶ ۵۳
۸۳٫۳۳ ۴۸٫۸۹ ۵۵ ۲۳٫۳۳ ۲۸٫۳۳ ۰ ۴۸٫۸۹ ۱۴٫۹۶ ۵۵
۴۶٫۶۷ ۵۱٫۱۱ ۳۵ ۴۳٫۳۳ ۳۱٫۶۷ ۰ ۶۲٫۲۲ ۱۵٫۸۹ ۶۵
۴۵٫۵۶ ۴۶٫۶۷ ۴۰ ۳۶٫۶۷ ۴۵ ۰ ۶۰ ۱۵٫۸۸ ۶۶
۲۲٫۲۲ ۳۷٫۷۸ ۹۵ ۵۰ ۴۸٫۳۳ ۰ ۴۲٫۲۲ ۱۶٫۰۳ ۶۷
۲۶٫۶۷ ۴۰ ۶۳٫۳۳ ۴۱٫۱۱ ۱۵ ۰ ۷۱٫۱۱ ۱۶٫۸۴ ۷۳
۰ ۶۰ ۷۱٫۶۷ ۳۰ ۶۸٫۳۳ ۰ ۶۲٫۲۲ ۱۵٫۴۲ ۷۶
۰ ۶۴٫۴۴ ۵۸٫۳۳ ۲۷٫۷۸ ۵۸٫۳۳ ۲۴٫۴۴ ۶۶٫۶۷ ۱۳٫۶۴ ۷۸
۲۲٫۲۲ ۶۰ ۱۶٫۶۷ ۵۲٫۲۲ ۳۳٫۳۳ ۰ ۷۵٫۵۶ ۱۴٫۴۷ ۷۹
۲۳٫۳۳ ۶۴٫۴۴ ۱۰ ۶۰ ۵۸٫۳۳ ۰ ۵۱٫۱۱ ۱۶٫۰۲ ۸۵
۷۳٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۲۳٫۳۳ ۳۷٫۷۸ ۶۶٫۶۷ -۲٫۲۱ ۴۰ ۱۵٫۶۲ ۸۹
۱۷٫۷۸ ۰ ۷۰ ۲۲٫۲۲ ۵۱٫۶۷ ۴۶٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۱۹٫۳۲ ۹۱

 

تحلیل :

 

بالاترین درصد های کنکور :

 

درس بازاریابی : درصد اول اقای نوید قرینه رتبه ی ۶ با ۸۴ %  و درصد دوم اقای حسین مالکی رتبه ۱ ( از مشاورین سایت ) با ۸۰ %

درس تحقیق درعملیات : رتبه ی ۴ با ۷۴٫۳۳ %

درس اقتصاد : مشترکا اقای حسین مالکی رتبه ۱ و اقای احسان اسماعیل زاده رتبه ۱۴ ( هردو از مشاورین سایت ) با ۸۱٫۶۷ %

درس تئوری مدیریت : رتبه ی ۵۳ با ۷۳ %

درس ریاضی و امار : درصد اول رتبه ۶۷ با ۹۵ % و درصد دوم خانم فاطمه جعفری رتبه ۳ ( از مشاورین سایت ) با ۹۳٫۳۳ %

درس مدیریت اسلامی : رتبه ی ۱۰ با ۹۱٫۱۱ %

درس زبان انگلیسی : رتبه ۵۵ با ۸۳٫۳۳ %

 

میانگین درصد های رتبه های برتر ( رتبه های زیر ۱۰۰ ) در کنکور ارشد مدیریت بازرگانی ۹۵ :

 

برای  اوردن رتبه ی زیر ۱۰۰ در کنکور میبایست درصد شما روی نوار مرزی رتبه های  زیر ۱۰۰ باشد . درصد بالاتر از میانگین حتی ۱ % باعث تراز مثبت و درصد پایین از میانگین باعث ترار منفی میشود

 

میانگین درصد درس بازاریابی : ۵۵%

میانگین درصد درس تحقیق در عملیات :  ۱۹٫۰۵ %

میانگین درصد درس اقتصاد : ۴۸٫۸۱ %

میانگین درصد درس تئوری مدیریت : ۴۰٫۸۱ %

میانگین درصد درس ریاضی و امار : ۴۸٫۹۴ %

میانگین درصد درس مدیریت اسلامی : ۴۸٫۲۹ %

میانگین درصد درس زبان انگلیسی : ۳۷٫۹۲ %

 

میانگین وزنی این درصدها : ۴۳٫۶۸  %

 

شخص فرضی با زدن این درصد ها در کنکور ارشد مدیریت بازرگانی ۹۵  رتبه ی زیر ۱۰۰ میاورد . در کنکور کمتر شخصی پیدا میشود که بتوانید تمام دروس را بالای درصد میانگین بزند و افراد معمولا در چند درس قوی هستن و بقیه دروس را با این درصد ها جبران میکنند . در کنکور ارشد مدیریت بازرگانی ۹۵ هیچ فردی نتوانست تمام دروس را بالای میانگین درصد بزند . با اینکه بجز درس بازاریابی درصد میانگین بقیه دروس زیر ۵۰ % بود !

این امر در مجموعه کنکور مدیریت به این دلیل است که خیلی از افراد به علت تعدد دروس ترجیح میدهند که یک یا چند درس را سفید بگذارن  و یا درصد کمی از ان کسب کنن تا زمان و انرژی خودشون رو به دروس دیگر اختصاص بدن

 

میانگین وزنی و تراز رتبه های زیر ۱۰۰ کنکور ارشد مدیریت بازرگانی ۹۵ :

 

میانگین وزنی کل دروس رتبه ۱ : ۶۱٫۰۸ % با تراز ۹۹۳۶

میانگین وزنی کل دروس رتبه ۲ : ۶۱٫۵۴ % با تراز ۹۲۷۷

میانگین  وزنی کل دروس رتبه ۱۰ : ۵۱٫۱۱ % با تزاز ۸۱۴۸

میانگین وزنی کل دروس رتبه ۳۱ : ۴۳٫۴۵ % با تراز ۷۴۱۰

میانگین وزنی کل دروس رتبه ۵۳ : ۴۳٫۲۱ %  با تزاز ۷۱۴۳

میانگین وزنی کل دروس رتبه ۷۹ : ۴۱٫۴۲ % با تراز ۶۸۳۱

میانگین وزنی کل دروس رتبه ۹۱ : ۳۵٫۹۸ % با تراز ۶۷۷۰

 

اگر شما جز نفراتی باشید که با فاصله زیاد , درصدی بالاتر از میانگین زده باشید تراز خیلی بالایی کسب خواهید کرد . به طور مثال خودتان میتوانید مقایسه ای بین رتبه های  ۶۷ و ۷۹ داشته باشید که رتبه ی ۶۷ بخاطر زدن درصد ۹۵ در درس ریاضی ( درصد اول ) رتبه ی خیلی بهتری را بدست اورد با وجود میانگین وزنی درصد  پایین تر . و یا مقایسه بین رتبه ی ۱ و ۲ , رتبه ۲ به علت سفید گذاشتن درس تحقیق در عملیات تراز منفی و رتبه ۱ به علت زدن درصد ۸۱ در درس اقتصاد ( اولین درصد کنکور )  تراز بالاتری کسب کرد و با میانگین درصد کمتر نسبت به رتبه ی ۲ رتبه ی اول رو کسب کرد و یا مقایسه هایی از این قبیل

 

ناگفته نماند از تاثیر معدل هم نمیتوان غافل شد . این تحلیل بدون لحاظ کردن معدل انجام شد . در کارنامه میتوانید ببینید که خیلی از رتبه های برتر با معدل های خیلی پایین موفق به کسب رتبه شدن

 

کپی با ذکر منبع بلامانع است

رتبه برترها

>>> توجه <<<

برای مشاوره کنکور ارشد مدیریت سال ۹۷ کلیک کنید

معرفی منابع پیشنهادی ارشد مدیریت ویژه ۹۶ با اخرین تغییرات کنکور

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.