کارنامه ارشد مدیریت بازرگانی ۹۵ به همراه تحلیل

تحلیل کارنامه مدیریت بازرگانی 95

با سلام خدمت همراهان سایت رتبه برترها

 

با کارنامه ی ارشد مدیریت بازرگانی ۹۵ و تحلیل ان در خدمت شما هستیم . شمارو به دیدن کارنامه  و در ادامه تحلیل ان دعوت میکنیم

دانلود نکته و تست تئوری مدیریت کلیک کنید

دانلود کامل ترین جزوه مدیریت اسلامی کلیک کنید

دانلود بروز ترین جزوه اقتصاد کلیک کنید

دانلود بروز ترین جزوه امار و احتمالات  کلیک کنید

دانلود کامل ترین جزوه مدیریت تولید کلیک کنید

 

زبان مدیریت اسلامی ریاضی و آمار تئوری مدیریت اقتصاد تحقیق درعملیات بازاریابی معدل رتبه
۴۸٫۸۹ ۷۷٫۷۸ ۴۶٫۶۷ ۴۶٫۶۷ ۸۱٫۶۷ ۴۰ ۸۰ ۲۰ ۱
۷۵٫۵۶ ۸۰ ۶۳٫۳۳ ۶۱٫۱۱ ۵۰ ۰ ۷۷٫۷۸ ۱۲٫۷۱ ۲
۲۴٫۴۴ ۴۰ ۹۳٫۳۳ ۵۱٫۱۱ ۶۵ ۵۳٫۳۳ ۷۱٫۱۱ ۱۵٫۸۸ ۳
۱۸٫۸۹ ۶۰ ۵۶٫۶۷ ۵۸٫۸۹ ۷۰ ۷۳٫۳۳ ۵۳٫۳۳ ۱۹٫۰۹ ۴
۳۷٫۷۸ ۶۴٫۴۴ ۶۱٫۶۷ ۲۸٫۸۹ ۴۵ ۵۳٫۳۳ ۸۴٫۴۴ ۱۵٫۲۵ ۶
۷۴٫۴۴ ۲۴٫۴۴ ۲۱٫۶۷ ۶۱٫۱۱ ۴۱٫۶۷ ۰ ۷۱٫۱۱ ۲۰ ۸
۷۴٫۴۴ ۷۳٫۳۳ ۱۰ ۴۷٫۷۸ ۵۶٫۶۷ ۳۳٫۳۳ ۵۳٫۳۳ ۱۵٫۱۶ ۹
۶۶٫۶۷ ۹۱٫۱۱ ۳۰ ۳۶٫۶۷ ۶۸٫۳۳ ۰ ۵۷٫۷۸ ۱۵٫۰۴ ۱۰
۴۵٫۵۶ ۳۳٫۳۳ ۸۵ ۴۳٫۳۳ ۶۳٫۳۳ ۲۲٫۲۲ ۶۴٫۴۴ ۱۴٫۱۴ ۱۱
۰ ۴۴٫۴۴ ۶۳٫۳۳ ۵۴٫۴۴ ۷۱٫۶۷ ۵۵٫۵۶ ۶۲٫۲۲ ۱۷٫۵۹ ۱۲
۶۱٫۱۱ ۴۴٫۴۴ ۶۰ ۴۴٫۴۴ ۸۱٫۶۷ ۰ ۶۰ ۱۳٫۸۱ ۱۴
۴۸٫۸۹ ۶۴٫۴۴ ۶۵ ۴۳٫۳۳ ۶۰ ۰ ۵۷٫۷۸ ۱۴٫۴۱ ۲۰
۵۲٫۲۲ ۵۳٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۳۴٫۴۴ ۳۶٫۶۷ ۴۰ ۴۴٫۴۴ ۲۰ ۲۷
۶۱٫۱۱ ۴۴٫۴۴ ۰ ۵۷٫۷۸ ۴۸٫۳۳ ۰ ۶۰ ۱۷٫۶۱ ۳۱
۳۴٫۴۴ ۳۱٫۱۱ ۵۵ ۳۵٫۵۶ ۳۶٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۵۷٫۷۸ ۱۵٫۶۵ ۳۶
۲۰ ۱۷٫۷۸ ۸۶٫۶۷ ۲۵٫۵۶ ۳۸٫۳۳ ۶۴٫۴۴ ۵۵٫۵۶ ۱۶٫۶۸ ۳۹
۶۰ ۴۴٫۴۴ ۲۱٫۶۷ ۳۵٫۵۶ ۵۶٫۶۷ -۲٫۲۱ ۵۳٫۳۳ ۱۸٫۵۵ ۴۳
۷۴٫۴۴ ۵۵٫۵۶ ۶۱٫۶۷ ۴۰ ۴۳٫۳۳ ۰ ۳۷٫۷۸ ۱۳٫۰۹ ۴۵
۸۲٫۲۲ ۴۶٫۶۷ ۰ ۲۵٫۵۶ ۳۶٫۶۷ ۱۱٫۱۱ ۵۱٫۱۱ ۱۹٫۹۴ ۵۱
۰ ۵۵٫۵۶ ۷۳٫۳۳ ۷۰ ۶۱٫۶۷ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۵٫۲۶ ۵۳
۸۳٫۳۳ ۴۸٫۸۹ ۵۵ ۲۳٫۳۳ ۲۸٫۳۳ ۰ ۴۸٫۸۹ ۱۴٫۹۶ ۵۵
۴۶٫۶۷ ۵۱٫۱۱ ۳۵ ۴۳٫۳۳ ۳۱٫۶۷ ۰ ۶۲٫۲۲ ۱۵٫۸۹ ۶۵
۴۵٫۵۶ ۴۶٫۶۷ ۴۰ ۳۶٫۶۷ ۴۵ ۰ ۶۰ ۱۵٫۸۸ ۶۶
۲۲٫۲۲ ۳۷٫۷۸ ۹۵ ۵۰ ۴۸٫۳۳ ۰ ۴۲٫۲۲ ۱۶٫۰۳ ۶۷
۲۶٫۶۷ ۴۰ ۶۳٫۳۳ ۴۱٫۱۱ ۱۵ ۰ ۷۱٫۱۱ ۱۶٫۸۴ ۷۳
۰ ۶۰ ۷۱٫۶۷ ۳۰ ۶۸٫۳۳ ۰ ۶۲٫۲۲ ۱۵٫۴۲ ۷۶
۰ ۶۴٫۴۴ ۵۸٫۳۳ ۲۷٫۷۸ ۵۸٫۳۳ ۲۴٫۴۴ ۶۶٫۶۷ ۱۳٫۶۴ ۷۸
۲۲٫۲۲ ۶۰ ۱۶٫۶۷ ۵۲٫۲۲ ۳۳٫۳۳ ۰ ۷۵٫۵۶ ۱۴٫۴۷ ۷۹
۲۳٫۳۳ ۶۴٫۴۴ ۱۰ ۶۰ ۵۸٫۳۳ ۰ ۵۱٫۱۱ ۱۶٫۰۲ ۸۵
۷۳٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۲۳٫۳۳ ۳۷٫۷۸ ۶۶٫۶۷ -۲٫۲۱ ۴۰ ۱۵٫۶۲ ۸۹
۱۷٫۷۸ ۰ ۷۰ ۲۲٫۲۲ ۵۱٫۶۷ ۴۶٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۱۹٫۳۲ ۹۱

 

تحلیل :

 

بالاترین درصد های کنکور :

 

درس بازاریابی : درصد اول اقای نوید قرینه رتبه ی ۶ با ۸۴ %  و درصد دوم اقای حسین مالکی رتبه ۱ ( از مشاورین سایت ) با ۸۰ %

درس تحقیق درعملیات : رتبه ی ۴ با ۷۴٫۳۳ %

درس اقتصاد : مشترکا اقای حسین مالکی رتبه ۱ و اقای احسان اسماعیل زاده رتبه ۱۴ ( هردو از مشاورین سایت ) با ۸۱٫۶۷ %

درس تئوری مدیریت : رتبه ی ۵۳ با ۷۳ %

درس ریاضی و امار : درصد اول رتبه ۶۷ با ۹۵ % و درصد دوم خانم فاطمه جعفری رتبه ۳ ( از مشاورین سایت ) با ۹۳٫۳۳ %

درس مدیریت اسلامی : رتبه ی ۱۰ با ۹۱٫۱۱ %

درس زبان انگلیسی : رتبه ۵۵ با ۸۳٫۳۳ %

 

میانگین درصد های رتبه های برتر ( رتبه های زیر ۱۰۰ ) در کنکور ارشد مدیریت بازرگانی ۹۵ :

 

برای  اوردن رتبه ی زیر ۱۰۰ در کنکور میبایست درصد شما روی نوار مرزی رتبه های  زیر ۱۰۰ باشد . درصد بالاتر از میانگین حتی ۱ % باعث تراز مثبت و درصد پایین از میانگین باعث ترار منفی میشود

 

میانگین درصد درس بازاریابی : ۵۵%

میانگین درصد درس تحقیق در عملیات :  ۱۹٫۰۵ %

میانگین درصد درس اقتصاد : ۴۸٫۸۱ %

میانگین درصد درس تئوری مدیریت : ۴۰٫۸۱ %

میانگین درصد درس ریاضی و امار : ۴۸٫۹۴ %

میانگین درصد درس مدیریت اسلامی : ۴۸٫۲۹ %

میانگین درصد درس زبان انگلیسی : ۳۷٫۹۲ %

 

میانگین وزنی این درصدها : ۴۳٫۶۸  %

 

شخص فرضی با زدن این درصد ها در کنکور ارشد مدیریت بازرگانی ۹۵  رتبه ی زیر ۱۰۰ میاورد . در کنکور کمتر شخصی پیدا میشود که بتوانید تمام دروس را بالای درصد میانگین بزند و افراد معمولا در چند درس قوی هستن و بقیه دروس را با این درصد ها جبران میکنند . در کنکور ارشد مدیریت بازرگانی ۹۵ هیچ فردی نتوانست تمام دروس را بالای میانگین درصد بزند . با اینکه بجز درس بازاریابی درصد میانگین بقیه دروس زیر ۵۰ % بود !

این امر در مجموعه کنکور مدیریت به این دلیل است که خیلی از افراد به علت تعدد دروس ترجیح میدهند که یک یا چند درس را سفید بگذارن  و یا درصد کمی از ان کسب کنن تا زمان و انرژی خودشون رو به دروس دیگر اختصاص بدن

 

میانگین وزنی و تراز رتبه های زیر ۱۰۰ کنکور ارشد مدیریت بازرگانی ۹۵ :

 

میانگین وزنی کل دروس رتبه ۱ : ۶۱٫۰۸ % با تراز ۹۹۳۶

میانگین وزنی کل دروس رتبه ۲ : ۶۱٫۵۴ % با تراز ۹۲۷۷

میانگین  وزنی کل دروس رتبه ۱۰ : ۵۱٫۱۱ % با تزاز ۸۱۴۸

میانگین وزنی کل دروس رتبه ۳۱ : ۴۳٫۴۵ % با تراز ۷۴۱۰

میانگین وزنی کل دروس رتبه ۵۳ : ۴۳٫۲۱ %  با تزاز ۷۱۴۳

میانگین وزنی کل دروس رتبه ۷۹ : ۴۱٫۴۲ % با تراز ۶۸۳۱

میانگین وزنی کل دروس رتبه ۹۱ : ۳۵٫۹۸ % با تراز ۶۷۷۰

 

اگر شما جز نفراتی باشید که با فاصله زیاد , درصدی بالاتر از میانگین زده باشید تراز خیلی بالایی کسب خواهید کرد . به طور مثال خودتان میتوانید مقایسه ای بین رتبه های  ۶۷ و ۷۹ داشته باشید که رتبه ی ۶۷ بخاطر زدن درصد ۹۵ در درس ریاضی ( درصد اول ) رتبه ی خیلی بهتری را بدست اورد با وجود میانگین وزنی درصد  پایین تر . و یا مقایسه بین رتبه ی ۱ و ۲ , رتبه ۲ به علت سفید گذاشتن درس تحقیق در عملیات تراز منفی و رتبه ۱ به علت زدن درصد ۸۱ در درس اقتصاد ( اولین درصد کنکور )  تراز بالاتری کسب کرد و با میانگین درصد کمتر نسبت به رتبه ی ۲ رتبه ی اول رو کسب کرد و یا مقایسه هایی از این قبیل

 

ناگفته نماند از تاثیر معدل هم نمیتوان غافل شد . این تحلیل بدون لحاظ کردن معدل انجام شد . در کارنامه میتوانید ببینید که خیلی از رتبه های برتر با معدل های خیلی پایین موفق به کسب رتبه شدن

 

کپی با ذکر منبع بلامانع است

رتبه برترها

>>> توجه <<<

برای مشاوره کنکور ارشد مدیریت سال ۹۷ کلیک کنید

معرفی منابع پیشنهادی ارشد مدیریت ویژه ۹۶ با اخرین تغییرات کنکور

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *