کارنامه ارشد مدیریت اجرایی ۹۵ همراه با تحلیل

کارنامه ارشد مدیریت اجرایی 95 -رتبه برترها

با سلام خدمت همراهان سایت رتبه برترها

با تحلیل کارنامه رتبه های برتر ارشد مدیریت اجرایی ۹۵ در خدمت شما هستیم

این کارنامه بزرگترین جامعه اماری رتبه های برتر ( زیر ۱۰۰ )  رشته ی مدیریت اجرایی ۹۵ میباشد . شمارو به دیدن کارنامه  و در ادامه تحلیل ان دعوت میکنیم

 

رتبه معدل زبان انگلیسی ادبیات فارسی جیمت GMAT تئوری مدیریت دانش مسائل روز
۱ ۱۵٫۸۲ ۷۰ ۶۵ ۵۲ ۵۸ ۶۲
۲ ۱۳٫۲۹ ۰ ۶۸ ۴۹٫۱۷ ۸۰٫۹۵ ۷۴٫۶۷
۵ ۱۵٫۷۳ ۴۸٫۸۹ ۴۱٫۳۳ ۶۰ ۴۷٫۶۲ ۷۰٫۶۷
۷ ۱۳٫۸۶ ۶۴٫۴۴ ۶۰ ۳۰ ۶۲٫۸۶ ۶۲٫۶۷
۸ ۱۴٫۵۶ ۰ ۴۸ ۴۸٫۳۳ ۷۳٫۳۳ ۶۸
۹ ۱۴٫۱۳ ۱۵٫۵۶ ۵۴٫۶۷ ۳۵٫۸۳ ۷۱٫۴۳ ۶۹٫۳۳
۱۱ ۱۷٫۱۳ ۵۵٫۵۶ ۶۶٫۶۷ ۳۳٫۳۳ ۶۹٫۵۲ ۳۷٫۳۳
۱۲ ۱۴٫۹۶ ۵۳٫۳۳ ۶۴ ۲۴ ۷۴٫۲۹ ۴۹٫۳
۱۵ ۱۶٫۶۹ ۶۲٫۲۲ ۶۱٫۳۳ ۴۹٫۱۷ ۵۸٫۱ ۲۸
۱۶ ۱۵٫۴۱ ۴۴٫۴۴ ۴۲٫۶۷ ۳۶٫۶۷ ۵۶٫۱۹ ۶۴
۱۸ ۱۵٫۵۷ ۶۱٫۱۱ ۴۴ ۳۲٫۵ ۵۹ ۵۲
۱۹ ۱۵٫۰۳ ۱۰ ۶۵٫۳۳ ۳۰٫۸۳ ۶۵٫۷۱ ۶۲٫۶۷
۲۲ ۱۶٫۳۶ ۳۴٫۴۴ ۳۴٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۵۶٫۱۹ ۵۴٫۴۷
۲۳ ۲۰ ۶۶٫۶۷ ۴۲٫۶۷ ۳۶٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۳۲
۲۴ ۱۴٫۶۱ ۸۰ ۶۸ ۳۶ ۵۲ ۳۴
۲۸ ۱۵٫۰۷ ۴۵٫۵۶ ۵۸٫۶۷ ۲۸٫۳۳ ۶۲٫۸۶ ۴۴
۳۱ ۱۳٫۵ ۲۹ ۵۹ ۳۷ ۶۲ ۴۴
۳۳ ۱۴٫۶۰ ۶۱ ۴۵ ۴۳ ۴۵ ۴۰
۳۴ ۱۶٫۹۳ ۲۲ ۴۵ ۴۱ ۴۵ ۵۵
۴۱ ۱۵٫۵۱ ۱۸٫۸۹ ۴۴ ۲۹٫۱۷ ۵۵٫۲۴ ۵۶
۴۲ ۱۶٫۶۰ ۴۵ ۲۴ ۳۹ ۵۵ ۳۸
۴۸ ۱۸٫۱۵ ۶۶٫۶۷ ۴۰ ۲۸٫۳۳ ۳۹٫۰۵ ۴۲٫۶۷
۵۰ ۱۶٫۱۸ ۱۵٫۵۶ ۴۲٫۶۷ ۲۰٫۸۳ ۶۵٫۷۱ ۵۰٫۶۷
۵۱ ۱۶٫۶۳ ۲۲٫۲۲ ۴۴ ۳۰٫۸۳ ۵۹٫۰۵ ۴۲٫۶۷
۵۱ ۱۵٫۷۵ ۴۳٫۳۳ ۴۸ ۳۷٫۵ ۵۷٫۱۴ ۲۸
۵۳ ۱۴٫۲۱ ۳۲ ۳۳ ۳۰ ۶۱ ۴۶
۵۷ ۱۶ ۷۸ ۵۶ ۳۰ ۲۳ ۴۲
۶۰ ۱۵٫۱۲ ۰ ۶۸ ۲۶٫۶۷ ۶۳٫۸۱ ۴۲٫۶۷
۶۴ ۱۴٫۸۴ ۲۱٫۱۱ ۲۲٫۶۷ ۳۵٫۸۳ ۶۳٫۸۱ ۴۴
۶۸ ۳۹ ۵۰ ۳۵ ۵۰ ۳۹
۶۹ ۱۵٫۳۸ ۶۸٫۸۹ ۵۲ ۱۵ ۵۱٫۴۳ ۳۶
۷۵ ۱۶٫۴۸ ۵۱٫۱۱ ۵٫۳۳ ۳۵٫۸۳ ۴۵٫۷۱ ۴۵٫۳۳
۷۸ ۱۶٫۷۴ ۰ ۲۴ ۵۷٫۵ ۳۲٫۳۸ ۵۲
۷۹ ۱۴٫۱۶ ۶۳ ۴۱ ۳۶ ۵۳ ۱۶
۸۷ ۱۲٫۹۵ ۷۶٫۶۷ ۳۳ ۳۵٫۸۳ ۲۵ ۴۴
۸۸ ۱۵٫۳ ۱۰ ۳۶ ۳۵ ۷۰٫۴۸ ۲۶٫۶۷
۸۹ ۱۸٫۰۹ ۱۵٫۵۶ ۴۶٫۶۷ ۳۵٫۸۳ ۳۴٫۲۹ ۴۵٫۳۳
۹۰ ۱۴٫۶ ۸۲٫۲۲ ۲۶٫۶۷ ۴۵٫۸۳ ۳۶٫۱۹ ۲۰

 

تحلیل :

 

بالا ترین درصد های کنکور

 

درس تئوری مدیریت :  خانم رضوان عظیمی کیا رتبه ی ۲ با درصد ۸۰٫۹۵%

درس دانش مسائل روز : خانم رضوان عظیمی کیا رتبه ی ۲ با درصد ۷۴٫۶۷%

درس جیمت : اقای ارمان درفش دوز رتبه  ی ۵ با درصد ۶۰ %

درس زبان انگلیسی : رتبه ی ۹۰ با درصد ۸۲٫۲۲ %

درس ادبیات فارسی : مشترکا خانم رضوان عظیمی کیا رتبه ۲  و خانم الناز حسن پور رتبه ی ۲۴ و اقای  امیر انصاری با رتبه ی ۶۰ با درصد ۶۸%

میانگین درصد های رتبه های برتر ( رتبه های زیر ۱۰۰ ) در کنکور ارشد مدیریت اجرایی ۹۵ :

 

برای  اوردن رتبه ی زیر ۱۰۰ در کنکور میبایست درصد شما روی نوار مرزی رتبه های  زیر ۱۰۰ باشد . درصد بالاتر از میانگین حتی ۱ % باعث تراز مثبت و درصد پایین از میانگین باعث ترار منفی میشود

 

میانگین درصد درس تئوری مدیریت : ۵۵٫۱۲۲ %

میانگین درصد درس دانش مسائل روز : ۴۳٫۹۱۵ %

میانگین درصد درس جیمت : ۳۵٫۵۰ %

میانگین درصد درس زبان انگلیسی : ۴۱٫۴۰ %

میانگین درصد درس ادبیات فارسی : ۴۶٫۶۰ %

 

میانگین وزنی این درصد ها : ۴۴٫۶۳ %

 

شخص فرضی با زدن این درصد ها در کنکور رتبه ی زیر ۱۰۰ میاورد . در کنکور کمتر شخصی پیدا میشود که بتوانید تمام دروس را بالای درصد میانگین بزند و افراد معمولادر چند درس قوی هستن و بقیه دروس را  با این درصد ها جبران میکنند . در کنکور ارشد مدیریت اجرایی سال ۹۵ فقط دو فرد تمام دروس رو بالای میانگین درصد زدند :

اقای سعید امیر عبداللهیان رتبه ۱

اقای  بهزاد اسد ابادی رتبه ۱۶

 

میانگین وزنی رتبه های زیر ۱۰۰ کنکور ارشد مدیریت اجرایی ۹۵ :

 

میانگین وزنی کل دروس رتبه ۱ : ۵۹٫۸۷%

میانگین وزنی کل دروس رتبه ۹ : ۵۲٫۷۳ %

میانگین وزنی کل دروس رتبه ۳۱ : ۴۶٫۷۵ %

میانگین وزنی کل دروس رتبه ۵۰ : ۴۱٫۴۵ %

میانگین وزنی کل دروس رتبه ۸۸ : ۳۸٫۷۹ %

 

 

اگر شما جز نفراتی باشید که با فاصله , درصدی بالاتر از میانگین زده باشید تراز خیلی بالایی کسب خواهید کرد . در کنکور ارشد مدیریت اجرایی مهم ترین دروس به ترتیپ اولویت : تئوری مدیریتدانش مسائل روزجیمتزبان انگلیسی و ادبیات میباشند

ناگفته نماند از تاثیر معدل هم نمیتوان غافل شد . این تحلیل بدون لحاظ کردن معدل انجام شد . در کارنامه میتونید ببینید که خیلی از رتبه های برتر با معدل های خیلی پایین موفق به کسب رتبه شدن

برای اطلاع از بهترین منابع پیشنهادی کنکور ارشد مدیریت اجرایی کلیک کنید

 

کپی با ذکر منبع بلامانع است

*** مشاوره کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ با رتبه های برتر ( کلیک کنید ) ***

رتبه برترها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.