سر فصل دروس رشته مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

 

هفت گرایش :

۱-توسعه منابع انسانی

۲-طراحی سازمان های دولتی

۳-بودجه و مالیه عمومی

۴-خط مشی گذاری عمومی

۵-مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی

۶-مدیریت تحول

۷-مدیریت رفتار سازمانی

 

تعداد واحد های درسی :

-دروس پایه ۱۰ واحد

-دروس اصلی ۱۰ واحد

-دروس تخصصی ۸ واحد

-پایان نامه ۴ واحد

 

 

دروس پایه تعداد واحد
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته ۲
مدیریت استرتژیک پیشرفته ۲
مدیریت منابع انسانی پیشرفته ۲
تحلیل آماری ۲
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته ۲
مجموع ۱۰

 

 

دروس اصلی تعداد واحد
نظریه های مدیریت دولتی ۲
روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت ۲
اداره امور عمومی در اسلام ۲
حقوق اساسی سازمان های دولتی ۲
ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان های دولتی ۲
مجموع ۸

 

 

دروس تخصصی گرایش توسعه منابع انسانی تعداد واحد
راهبردهای مدیریت منابع انسانی ۲
مهارت آموزی،آموزش و توسعه منابع انسانی ۲
برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی ۲
مدیریت حقوق و دستمزد ۲
مجموع ۸

 

 

دروس تخصصی گرایش طراحی سازمان‌های دولتی تعداد واحد
سازماندهی و طراحی سازمان ۲
بازمهندسی تشکیلات دولتی ۲
حکومت الکترونیک ۲
کارگاه طراحی ساختار سازمان‌های دولتی ۲
مجموع ۸

 

 

دروس تخصصی گرایش بودجه و مالیه عمومی تعداد واحد
بودجه در سازمان‌های دولتی ۲
مالیه عمومی ۲
اقتصاد بخش دولتی ۲
ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پروژه های عمرانی ۲
مجموع ۸

 

 

دروس تخصصی گرایش خط مشی گذاری عمومی تعداد واحد
نظریه های خط مشی گذاری عمومی ۲
فراگرد خط مشی گذاری و تصمیم گیری ۲
کاربرد تحقیق در عملیات در حل مسائل دولتی ۲
بررسی مسائل مدیریت ایران ۲
مجموع ۸

 

 

دروس تخصصی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی تعداد واحد
مديريت امور شهری و روستایی ۲
عدالت اجتماعی و حکمرانی ۲
مدیریت بحران ۲
ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پروژه های عمرانی ۲
مجموع ۸

 

 

دروس تخصصی گرایش مدیریت تحول تعداد واحد
مدیریت تحول و بهبود سازمانی در بخش دولتی ۲
بازمهندسی تشکیلات دولتی ۲
حکومت الکترونیک ۲
کارگاه طراحی ساختار سازمان‌های دولتی ۲
مجموع ۸

 

 

دروس تخصصی گرایش مدیریت رفتار سازمانی تعداد واحد
رفتار سازمانی از منظر اسلام ۲
رهبری در بخش دولتی ۲
رفتار سازمانی بین المللی ۲
مهارت آموزی، آموزش و توسعه منابع انسانی ۲
مجموع ۸

 

 

پایان نامه ۴ واحد

*** مشاوره کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ با رتبه های برتر ( کلیک کنید ) ***

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.