بررسی ظرفیت دانشگاه ها در رشته MBA (مدیریت کسب و کار)

ظرفیت MBA

 

در این نوشته به مقایسه آماری ظرفیت های دانشگاه ها در رشته MBA در مقاطع روزانه، شبانه و … در چند سال گذشته خواهیم پرداخت و هم چنین ظرفیت برخی از دانشگاه های برتر ارائه دهنده این رشته را در این سال ها  بررسی میکنیم . در انتها نیز چند نمونه رتبه همراه با محل قبولی آنها برای بررسی بهتر آورده شده است .

 

ظرفیت دانشگاه ها در رشته MBA در پنج سال گذشته :

 

سال ۹۱ سال ۹۲ سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵
روزانه تهران ۱۰۶ ۱۴۶ ۱۵۰ ۲۶۴ ۲۶۲
روزانه سایرشهرستانها ۹۳ ۱۱۵ ۸۵ ۱۳۵ ۱۳۳
کل روزانه ۱۹۹ ۲۶۱ ۲۳۵ ۳۹۹ ۳۹۵
شبانه تهران ۸۵ ۶۱ ۱۰۴ ۶۶ ۹۳
 شبانه سایر شهرستانها ۶۱ ۶۷ ۵۰ ۶۶ ۶۵
 کل شبانه ۱۴۶ ۱۲۸ ۱۵۴ ۱۳۲ ۱۵۸
غیر انتفاعی تهران ۱۸ ۳۰ ۳۰ ۶۰ ۵۵
غیرانتفاعی سایر شهرستانها ۵۴ ۳۰ ۳۰ ۶۰ ۶۰
کل غیر انتفاعی ۷۲ ۶۰ ۶۰ ۱۲۰ ۱۱۵
کل مجازی ۱۸۰ ۶۷۰ ۳۶۰ ۲۸۵ ۶۵۰
پیام نور تهران ۵۳ ۶۰ ۴۶ ۲۰۷ ۴۶
پیام نور سایر شهرستانها ۴۵ ۳۸ ۱۳۷ ۶۹
کل پیام نور ۵۳ ۱۰۵ ۸۴ ۳۴۴ ۱۱۵
پردیس خودگردان (بین الملل) ۱۸۴ ۱۴۵ ۱۱۰ ۱۸۹ ۲۱۱
جمع کل ۸۳۴ ۱۳۶۹ ۱۰۰۳ ۱۴۶۹ ۱۶۴۴

 

 

ظرفیت برخی از دانشگاه های برتر در سه سال گذشته

 

ظرفیت در سال ۹۵ :

 

دوره تحصیلی نام دانشگاه ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه الزهرا(س) – تهران (ویژه خواهران) ۱۱ فقط زن
روزانه دانشگاه تهران ۶ گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) ۶ گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) ۶ گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه تهران ۶ گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه تهران ۶ گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
روزانه دانشگاه تهران ۶ گرایش عملیات و زنجیره تامین – محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
روزانه دانشگاه تهران ۶ گرایش عملیات و زنجیره تامین – محل تحصیل دانشکده مدیریت
روزانه دانشگاه تهران ۶ گرایش کسب و کار بین المللی
روزانه دانشگاه خوارزمی ۱۰ گرایش کارآفرینی – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی ۱۰ گرایش استراتژی – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی ۱۰ گرایش بازاریابی – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی ۱۰ گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی ۱۰ گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی ۱۰ گرایش مالی – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی ۱۰ گرایش عملیات و زنجیره تامین – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران ۱۰
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران ۲۰
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی – تهران ۵
روزانه دانشگاه صنعتی شریف – تهران ۱۰ گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه صنعتی شریف – تهران ۱۰ گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه صنعتی شریف – تهران ۱۰ گرایش عملیات و زنجیره تامین
روزانه دانشگاه صنعتی شریف – تهران ۱۰ گرایش فناوری
روزانه دانشگاه صنعتی شریف – تهران ۱۰ گرایش مالی
روزانه دانشگاه صنعتی شریف – تهران ۲۰ گرایش عمومی
روزانه دانشگاه صنعتی شریف – تهران ۲۰ گرایش عمومی – آموزش محور
نوبت دوم دانشگاالزهرا(س) – تهران (ویژه خواهران) ۴ فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تهران ۶ گرایش استراتژی
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) ۶ گرایش استراتژی
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) ۶ گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه تهران ۶ گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه تهران ۶ گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
نوبت دوم دانشگاه تهران ۴ گرایش عملیات و زنجیره تامین – محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
نوبت دوم دانشگاه تهران ۶ گرایش عملیات و زنجیرخ تامین – محل تحصیل دانشکده مدیریت
نوبت دوم دانشگاه تهران ۶ گرایش کسب و کار بین المللی
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران ۱۰
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران ۳
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران ۲ آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف – تهران ۲۰ گرایش عمومی – آموزش محور

 

 

ظرفیت در سال ۹۴ :

 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران ۱۵ فقط زن
روزانه دانشگاه تهران ۴ گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) ۴ گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) ۴ گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه تهران ۴ گرایش خدمات
روزانه دانشگاه تهران ۴ گرایش سازمان های پروژه محور
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) ۴ گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
روزانه دانشگاه تهران ۴ گرایش عملیات و زنجیره تأمین – محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
روزانه دانشگاه تهران ۴ گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه تهران ۴ گرایش نوآوری و توسعه محصول و خدمت
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده مدیریت) ۴ پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA)- گرایش عملیات و زنجیره تأمین- پذیرش دانشجو در نیمسال دوم صورت می پذیرد
روزانه دانشگاه خوارزمی ۱۰ پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش فناوری – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی ۱۰ پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی ۱۰ پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی ۱۰ گرایش استراتژی – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی ۱۰ گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی ۱۰ گرایش مالی – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی ۱۰ گرایش عملیات و زنجیره تأمین – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران ۲۰
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران ۹
روزانه دانشگاه صنعتی شریف – تهران ۱۰ گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه صنعتی شریف – تهران ۱۰ گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
روزانه دانشگاه صنعتی شریف – تهران ۱۰ گرایش عملیات و زنجیره تأمین
روزانه دانشگاه صنعتی شریف – تهران ۱۰ گرایش فناوری
روزانه دانشگاه صنعتی شریف – تهران ۱۰ گرایش مالی
روزانه دانشگاه صنعتی شریف – تهران ۵۵ گرایش عمومی
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران ۵ فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تهران ۴ گرایش استراتژی
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) ۴ گرایش استراتژی
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) ۴ گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه تهران ۴ گرایش خدمات
نوبت دوم دانشگاه تهران ۴ گرایش سازمانهای پروژه محور
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) ۴ گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
نوبت دوم دانشگاه تهران ۲ گرایش عملیات و زنجیره تأمین – محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
نوبت دوم دانشگاه تهران ۴ گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه تهران ۴ گرایش عملیات و زنجیره تأمین
نوبت دوم دانشگاه تهران ۴ گرایش نوآوری و توسعه محصول و خدمت
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران ۱۰
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران ۵
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران ۳ آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف – تهران ۵ گرایش عمومی

 

 

ظرفیت در سال ۹۳ :

 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه الزهرا (س)- تهران ۸ فقط زن-نیمسال دوم
روزانه دانشگاه الزهرا (س)- تهران ۶ فقط زن- آموزش محور -نیمسال دوم
روزانه دانشگاه تهران ۵ گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه تهران ۸ گرایش استراتژی- محل تحصیل پردیس فارابی قم
روزانه دانشگاه تهران ۵ گرایش سیستم­های اطلاعاتی مدیریت – محل تحصیل پردیس فارابی قم
روزانه دانشگاه تهران ۵ گرایش سیستم­های اطلاعاتی مدیریت
روزانه دانشگاه تهران ۵ گرایش مدیریت بازاریابی-نیمسال دوم
روزانه دانشگاه تهران ۵ گرایش مدیریت توسعه و سازمان منابع انسانی-نیمسال دوم
روزانه دانشگاه خوارزمی- تهران ۱۰ تهران- گرایش استراتژی- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه خوارزمی- تهران ۱۰ تهران- گرایش مدیریت توسعه سازمانی و منابع انسانی- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران ۷ عنوان رشته مدیریت MBA می ­باشد.
روزانه دانشگاه صنعتی شریف –تهران ۲۳ دانشچویان در هنگام تحصیل امکان انتخاب گرایش تخصصی را دارند. شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه صنعتی شریف –تهران ۸ گرایش مدیریت تکنولوژی- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۸ فقط مرد- تهران- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران ۱۰ محل اجرا دانشکده مدیریت، علم و فناوری
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س)- تهران ۲ فقط زن -نیمسال دوم
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س)- تهران ۴ فقط زن- آموزش محور -نیمسال دوم
نوبت دوم دانشگاه تهران ۴ گرایش استراتژی
نوبت دوم دانشگاه تهران ۷ گرایش استراتژی- محل تحصیل پردیس فارابی قم
نوبت دوم دانشگاه تهران ۴ گرایش سیستم­های اطلاعاتی مدیریت
نوبت دوم دانشگاه تهران ۴ گرایش سیستم­های اطلاعاتی مدیریت – محل تحصیل پردیس فارابی قم
نوبت دوم دانشگاه تهران ۴ گرایش مدیریت توسعه و سازمان منابع انسانی-نیمسال دوم
نوبت دوم دانشگاه تهران ۴ مدیریت بازاریابی-نیمسال دوم
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی- تهران ۵ تهران- گرایش استراتژی- شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی- تهران ۵ تهران- گرایش مدیریت توسعه سازمانی و منابع انسانی- شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران ۲ عنوان رشته مدیریت MBA می ­باشد.
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران ۱ آموزش محور – عنوان رشته مدیریت MBA می ­باشد
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف –تهران ۱۱ دانشجویان در هنگام تحصیل امکان انتخاب گرایش تخصصی را دارند. شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران ۱۰ محل اجرا دانشکده مدیریت، علم و فناوری

 

 

افزایش ۷۰ درصدی ظرفیت روزانه در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳

 

ظرفیت سال ۹۳ ظرفیت سال ۹۴ درصد تغییر
روزانه ۲۳۵ ۳۹۹ ۷۰ درصد افزایش
نوبت دوم(شبانه) ۱۵۴ ۱۳۲ ۱۷ درصد کاهش
پیام نور ۸۴ ۳۴۴ ۳۱۰ درصد افزایش
غیر انتفاعی ۶۰ ۱۲۰ ۱۰۰ درصد افزایش
مجازی دولتی ۲۷۲ ۱۶۵ ۶۵ درصد کاهش
پردیس خودگردان ۱۱۰ ۱۸۹ ۷۲ درصد افزایش
مجازی غیرانتفاعی ۸۰ ۸۰ بدون تغییر
مجموع ۹۹۵ ۱۴۲۹ ۴۴ درصد افزایش

 

 

رتبه و محل قبولی داوطلبان MBA در سالیان گذشته

 

سال ۹۱ سال ۹۲ سال ۹۳ سال ۹۴
رتبه دانشگاه رتبه دانشگاه رتبه دانشگاه رتبه دانشگاه
۴۸ دانشگاه تهران روزانه گرایش مدیریت عملیات ۷ دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه ۴ دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه ۵ گرایش عمومی- دانشگاه صنعتی شریف – تهران – نوبت دوم
۱۵۱ دانشگاه علوم اقتصادی شبانه گرایش مدیریت مالی- شیوه آموزش محور ۱۱۲ دانشکده علوم اقتصادی- روزانه-گرایش مدیریت بازاریابی ۵۲ دانشگاه تهران – روزانه – گرایش مدیریت بازاریابی ۸۶ گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
۲۸۴ دانشگاه سمنان روزانه گرایش مدیریت بازاریابی ۲۵۱ دانشگاه تهران-پردیس قم- نوبت دوم-گرایش سیستم ها اطلاعاتی مدیریت ۱۶۵ دانشگاه علوم اقتصادی – نوبت دوم- گرایش مدیریت مالی ۲۰۶ گرایش استراتژی – دانشگاه خوارزمی- محل تحصیل تهران – روزانه
۵۴۵ دانشگاه پیام نور-مرکز تهران شیوه آموزش محور ۲۶۰ دانشگاه شاهرود- روزانه ۴۸۰ دانشگاه شاهرود – روزانه ۲۹۷ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – روزانه
۷۲۱ دانشگاه اصفهان مجازی شیوه آموزش محور ۶۹۶ دانشگاه اصفهان-مجازی آموزش محور- گرایش مدیریت بازاریابی ۶۶۰ دانشگاه پیام نور استان تهران –تهران غرب – آموز محور ۷۰۶  

دانشگاه شاهرود – روزانه

 

*** مشاوره کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ با رتبه های برتر ( کلیک کنید ) ***

3 thoughts on “بررسی ظرفیت دانشگاه ها در رشته MBA (مدیریت کسب و کار)

 1. با سلام و خسته نباشید
  من قصد دارم امسال کنکور mba(یا همون مدیریت کسب و کار جدید)شرکت کنم میخواستم بدونم تعداد شرکت کننده های این رشته در سال های اخیر میانگین چند نفر بودن؟
  با توجه به اینکه امسال مدیریت اجرایی و mbaبا هم ترکیب شدن به نظرتون تعداد شرکت کننده ها امسال چند نفر خواهد بود؟
  ممنون میشم اگه راهنماییم کنین
  با تشکر از شما سایت خوبتون

  1. سلام تعداد بالایی شرکت میکنن . نزدیک به ۲۰ ۳۰ هزار نفر مدیریت اجرایی و همین تعداد تقریبا MBA اما خیلی از این تعداد سیاهی لشکر هستند و فقط کنکور میدهند بدون مطالعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.