بررسی ظرفیت دانشگاه ها در رشته مدیریت بازرگانی ( کارشناسی ارشد )

ظرفیت دانشگاه های ارشد مدیریت بازرگانی

در این نوشته به مقایسه آماری ظرفیت های دانشگاه ها در رشته مدیریت بازرگانی در مقاطع روزانه، شبانه و … در پنج سال گذشته خواهیم پرداخت و هم چنین ظرفیت چند دانشگاه برتر از جمله دانشگاه تهران،شهید بهشتی و علامه طبابایی را در این سال ها  بررسی میکنیم . در انتها نیز چند نمونه رتبه همراه با محل قبولی آنها برای بررسی بهتر آورده شده است .

ظرفیت دانشگاه ها در رشته مدیریت بازرگانی از سال ۹۱ تا سال ۹۵

 

سال۹۱ سال ۹۲ سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵
روزانه تهران ۱۵۰ ۲۴۶ ۱۴۰ ۱۲۳ ۱۳۷
روزانه سایرشهرستانها ۲۱۵ ۲۹۹ ۳۳۹ ۳۶۵ ۳۷۳
کل روزانه ۳۶۵ ۵۴۵ ۴۷۹ ۴۸۸ ۵۱۰
شبانه تهران ۱۲۰ ۱۲۸ ۶۶ ۶۸ ۷۵
شبانه سایر شهرستانها ۸۷ ۱۵۶ ۱۳۷ ۱۰۴ ۱۴۶
کل شبانه ۲۰۷ ۲۸۴ ۲۰۳ ۱۷۲ ۲۲۱
غیر انتفاعی تهران ۱۵ ۳۰ ۷۰ ۱۱۵
غیرانتفاعی سایرشهرستانها ۲۷۰ ۱۴۱ ۵۹۴ ۱۷۶۰ ۲۶۵۰
کل غیر انتفاعی ۲۷۰ ۱۵۶ ۶۲۴ ۱۸۳۰ ۲۷۶۵
پیام نور تهران، پردیس، ری وکرج ۱۵۳ ۲۱۰ ۱۶۱ ۱۶۱ ۴۱۴
پیام نور سایرشهرستانها ۶۹ ۷۵ ۶۸ ۱۸۳ ۸۳۵
کل پیام نور ۲۲۲ ۲۸۵ ۲۲۹ ۳۴۴ ۱۲۴۹

 

ظرفیت برخی دانشگاه های برتر مدیریت بازرگانی در سالیان گذشته

 

دانشگاه سال ۹۱ سال ۹۲ سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵
تهران روزانه ۱۲ ۳۹ ۱۸ ۶ ۱۸
شبانه ۶ ۲۱ ۱۸ ۶ ۱۲
شهید بهشتی روزانه ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۴ ۱۲
شبانه ۴
علامه طباطبایی روزانه ۸۰ ۵۶ ۴۰ ۴۰ ۴۰
شبانه ۸۰ ۸۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰

 

رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در سالیان گذشته

 

سال ۹۱ سال ۹۲ سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵
رتبه دانشگاه رتبه دانشگاه رتبه دانشگاه رتبه دانشگاه رتبه دانشگاه
۵ دانشگاه تهران روزانه گرایش بازاریابی ۷ دانشگاه تهران روزانه گرایش بازاریابی ۱۳ دانشگاه تهران- روزانه-گرایش بازاریابی ۸ بازرگانی بین الملل- دانشگاه شهیدبهشتی – روزانه ۱ دانشگاه تهران روزانه گرایش بازاریابی
۱۲ دانشگاه شهید بهشتی روزانه گرایش بازرگانی بین المللی ۲۱ دانشگاه تهران روزانه گرایش بازاریابی بین الملل ۲۴ دانشگاه تبریز-روزانه-گرایش بازرگانی بین المللی ۱۵  بازرگانی بین الملل- دانشگاه تربیت مدرس – روزانه ۳ دانشگاه تهران روزانه گرایش بازرگانی بین الملل
۲۳ دانشگاه تهران روزانه گرایش مدیریت بیمه ۳۰ دانشگاه شهیدبهشتی روزانه گرایش بازاریابی ۲۸ دانشگاه تهران- روزانه-گرایش بازاریابی بین المللی- نیمسال دوم ۲۸  بازاریابی – دانشگاه شهیدبهشتی – روزانه ۱۴ دانشگاه علامه طباطبایی روزانه گرایش بازاریابی
۳۳ دانشگاه تبریز روزانه گرایش بازرگانی بین المللی ۴۶ دانشگاه تهران شبانه گرایش بازاریابی ۶۶ دانشگاه تهران- نوبت دوم-گرایش بازاریابی ۵۰  بازرگانی بین الملل- دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه
۵۷ دانشگاه فردوسی مشهد روزانه گرایش بازاریابی بین الملل ۶۲ دانشگاه شهیدبهشتی روزانه گرایش بازاریابی ۸۰ دانشگاه علامه طباطبایی- تهران – روزانه – فقط مرد- گرایش بازاریابی ۸۵  بازرگانی بین الملل- دانشگاه فردوسی – مشهد – روزانه
۷۳ دانشگاه علامه طباطبایی روزانه فقط مرد- گرایش بازاریابی ۷۲ دانشگاه تبریز روزانه گرایش بازرگانی بین المللی ۱۳۰ دانشگاه علامه طباطبایی- تهران – روزانه – فقط مرد- گرایش بازرگانی بین الملل ۱۱۶ مدیریت تحول – دانشگاه علامه طباطبایی –  روزانه
۸۸ دانشگاه علامه طباطبایی روزانه فقط مرد- گرایش بازرگانی بین الملل ۱۱۷ دانشگاه اصفهان روزانه  گرایش بازاریابی ۱۵۳ دانشگاه تهران- روزانه-گرایش بازاریابی-محل تحصیل پردیس فارابی قم ۱۷۸ بازاریابی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل تهران) – روزانه

>>> توجه <<<

برای مشاوره کنکور ارشد مدیریت سال ۹۷ کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.